Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSTWO NALEŻY DO BOGA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

W dzie­jach świa­ta i Kościo­ła toczy się wal­ka dobra ze złem. Ale może­my być spo­koj­ni i peł­ni nadziei. Zwy­cię­stwo w tej wal­ce nale­ży do Boga. Syn Boży i Syn Maryi, umie­ra­jąc i zmar­twych­wsta­jąc, odniósł osta­tecz­ne zwy­cię­stwo nad moca­mi zła, grze­chu i śmier­ci. (…) Kró­lew­ska koro­na, któ­rą świę­ty Papież zało­żył na skro­nie Maryi, ma nam przy­po­mi­nać, że Jej naj­wspa­nial­szą, praw­dzi­wą koro­ną mają być chrze­ści­ja­nie. Mamy być w dzi­siej­szym świe­cie wia­ry­god­ny­mi świad­ka­mi miło­ści Jej Syna do czło­wie­ka, mamy wno­sić nasz oso­bi­sty i zbio­ro­wy wkład w budo­wa­nie kró­le­stwa Boże­go na naszej zie­mi. Mamy tak żyć, tak orga­ni­zo­wać nasze życie oso­bi­ste, rodzin­ne, spo­łecz­ne, naro­do­we, by Pol­ska rze­czy­wi­ście była kró­le­stwem Jezu­sa i Jego Mat­ki – Maryi. (…) W naszym życiu jest wie­le sfer, któ­re cze­ka­ją na miło­sier­dzie: rela­cje w rodzi­nie, tro­ska o każ­de poczę­te życie, o cho­rych, ubo­gich i zepchnię­tych na mar­gi­nes. Jest miej­sce i zapo­trze­bo­wa­nie na miło­sier­dzie w naszym życiu, w naszym naro­dzie, w naszym spo­łecz­nym i poli­tycz­nym życiu, aby nie przy­po­mi­na­ło nam ono usta­wicz­nej wal­ki, wal­ki o wła­dzę, ale by było służ­bą wypły­wa­ją­cą z tro­ski o praw­dzi­we dobro wspól­no­ty.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 25. rocz­ni­cę reko­ro­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia w sank­tu­arium w Jodłów­ce (Archi­die­ce­zja Prze­my­ska), 28 VIII 2016 r.