Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

TĘSKNOTA ZA DOMEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W sen­sie prze­no­śnym moż­na powie­dzieć, że każ­dy czło­wiek wzno­si mozol­nie wła­sny budy­nek, któ­rym jest jego życie. Życie ducho­we każ­de­go z nas moż­na przy­rów­nać obra­zo­wo do domu, któ­ry – podob­nie jak budow­la mate­rial­na – doma­ga się solid­ne­go fun­da­men­tu i kamie­nia węgiel­ne­go. Pra­gnie­nie wznie­sie­nia takie­go domu – uczył papież Bene­dykt XVI – kry­je się w ser­cu każ­de­go z nas. Tęsk­no­ta za domem, któ­ry jest wła­sny, któ­ry jest trwa­ły, do któ­re­go moż­na wra­cać z rado­ścią oraz przyj­mo­wać każ­de­go przy­cho­dzą­ce­go gościa. Tęsk­no­ta za domem, w któ­rym miłość jest chle­bem powsze­dnim, gdzie panu­je prze­ba­cze­nie a praw­da jest źró­dłem, z któ­re­go wypły­wa pokój ser­ca. Tęsk­no­ta za domem, któ­ry napeł­nia nas dumą, któ­re­go nie trze­ba się wsty­dzić i któ­ry nigdy nie zosta­nie zruj­no­wa­ny. To pra­gnie­nie nie jest niczym innym jak tęsk­no­tą za życiem peł­nym, szczę­śli­wym i uda­nym. (…) Osa­dze­nie budow­li wła­sne­go życia na Chry­stu­sie chro­ni wier­nych przed kata­stro­fą. „Każ­de­go więc, kto tych słów moich słu­cha i wypeł­nia je, moż­na porów­nać z czło­wie­kiem roz­trop­nym, któ­ry dom swój zbu­do­wał na ska­le”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas wmu­ro­wa­nia kamie­nia węgiel­ne­go pod budo­wę kościo­ła pw. bło­go­sła­wio­nej „Poznań­skiej Piąt­ki”, Poznań, 24 VIII 2016 r.