Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

JEZUS JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 31 sierp­nia br.


Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Usły­sza­na przez nas Ewan­ge­lia uka­zu­je nam postać, któ­ra wyróż­nia się swo­ją wia­rą i odwa­gą. To kobie­ta, któ­rą Jezus uzdro­wił z krwo­to­ku. Prze­cho­dząc przez tłum zbli­ży­ła się do Jezu­sa, aby dotknąć frędz­li Jego płasz­cza. „Bo sobie mówi­ła: Żebym się choć Jego płasz­cza dotknę­ła, a będę zdro­wa. Jezus obró­cił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, cór­ko! Two­ja wia­ra cię oca­li­ła. I od tej chwi­li kobie­ta była zdro­wa”. Owo „ufaj, cór­ko” wyra­ża całe miło­sier­dzie Boga dla tej oso­by i każ­dej oso­by odrzu­co­nej. (…) To jest wyda­rze­nie łaski, prze­ba­cze­nia, wyda­rze­nie włą­cze­nia w życie Jezu­sa, w życie Kościo­ła. Jest to wyda­rze­nie miło­sier­dzia. Dzi­siaj do nas wszyst­kich, grzesz­ni­ków, nie­za­leż­nie od tego czy jeste­śmy wiel­ki­mi [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział: Ser­decz­nie witam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, w tym jubi­le­uszo­wym Roku miło­sier­dzia w szcze­gól­ny spo­sób doświad­cza­my uzdra­wia­ją­cej mocy miło­ści Boga. Nie bój­my się przy­cho­dzić do Chry­stu­sa z naszym cier­pie­niem i naszy­mi sła­bo­ścia­mi! Niech dzia­ła­nie Jego łaski poma­ga nam wciąż na nowo odkry­wać w sobie i w innych god­ność dzie­ci Bożych, powo­ła­nych do udzia­łu w Jego świę­to­ści. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię!
[/pullquote]czy mały­mi grzesz­ni­ka­mi, ale wszy­scy nimi jeste­śmy – do wszyst­kich Pan mówi: „Ufaj, przyjdź do mnie! Nie jesteś już odrzu­co­nym, odrzu­co­ną: Ja tobie odpusz­czam, bio­rę cie­bie w ramio­na”. Takie jest Boże miło­sier­dzie. Musi­my mieć odwa­gę i iść do Nie­go, pro­sić o prze­ba­cze­nie za nasze grze­chy i iść dalej naprzód. (…) Krót­ko mówiąc, to nie płaszcz, któ­re­go dotknę­ła się kobie­ta, daje jej zba­wie­nie, ale sło­wo Jezu­sa, przy­ję­te w wie­rze, zdol­ne by ją pocie­szać, ule­czyć i przy­wró­cić w rela­cji z Bogiem i Jego ludem. Jezus jest jedy­nym źró­dłem bło­go­sła­wień­stwa, z któ­re­go wypły­wa zba­wie­nie dla wszyst­kich ludzi, a wia­ra jest fun­da­men­tal­ną dys­po­zy­cją, aby je przy­jąć. Jezus, po raz kolej­ny, ze swo­ją posta­wą peł­ną miło­sier­dzia, wska­zu­je Kościo­ło­wi dro­gę, jaką nale­ży podą­żać, aby iść na spo­tka­nie każ­de­go czło­wie­ka, aby każ­dy mógł być uzdro­wio­ny na cie­le i na duchu, i odzy­skać god­ność dziec­ka Boże­go.