Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RODZINA TO DOBRO

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Rodzi­na sta­no­wi nie­za­stą­pio­ny punkt opar­cia i odnie­sie­nia dla każ­de­go przy­cho­dzą­ce­go na świat czło­wie­ka. Rodzi­ny są fun­da­men­tem każ­de­go zdro­we­go spo­łe­czeń­stwa i naro­du, sta­no­wiąc gwa­ran­cję jego przy­szło­ści. W ser­cu miło­sier­ne­go Jezu­sa jest miej­sce dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od tego, jak uło­ży­ło się życie, tak­że życie rodzin­ne. (…) Dziś w nie­któ­rych śro­do­wi­skach rze­czy­wi­stość mał­żeń­stwa nie dla wszyst­kich jest oczy­wi­sta. Podej­mo­wa­ne są pró­by budo­wa­nia alter­na­tyw­nych związ­ków, nie­zgod­nych z pra­wem natu­ry, wypi­sa­nym przez Stwór­cę w ser­cu i sumie­niu każ­de­go czło­wie­ka. W nie­jed­nym kra­ju tego rodza­ju związ­ki zosta­ły już zrów­na­ne w pra­wo­daw­stwie z mał­żeń­stwem męż­czy­zny i kobie­ty, i przy­zna­no im przy­wi­lej zare­zer­wo­wa­ny tyl­ko dla nor­mal­nych rodzin. Ufa­my, że w naszej Ojczyź­nie nigdy do tego nie doj­dzie. Mał­żeń­stwo i rodzi­na to dobro, o któ­re wszy­scy powin­ni­śmy dbać i jemu słu­żyć. (…) Z tro­ski dusz­pa­ster­skiej Kościo­ła o mał­żeń­stwa i rodzi­ny nikt nie jest wyklu­czo­ny. Nie są wyklu­cze­ni nasi bra­cia i sio­stry, któ­rym się nie powio­dło w mał­żeń­stwie i nie pozo­sta­li w związ­ku sakra­men­tal­nym. Dla nich jest rów­nież miej­sce w ser­cu Kościo­ła. Za nich rów­nież Kościół się modli.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXIV Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 4 IX 2016 r.