Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZEMIANA WINA W WODĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

By obja­wić się jako Mesjasz, Jezus wybrał aku­rat uro­czy­sto­ści wesel­ne, czy­li dotknął pod­sta­wo­we­go śro­do­wi­ska ludz­kie­go życia, jakim jest mał­żeń­stwo. Roz­po­czy­na­jąc swo­ją misję, udał się na wese­le, dzię­ki cze­mu wska­zał, że mał­żeń­stwo – czy­li zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny – zawar­te przed Bogiem, jest czymś dobrym i świę­tym. Uświę­cił mał­żeń­stwo swo­ją obec­no­ścią, ponie­waż mał­żeń­stwo – choć jest tak sta­re jak ludz­kość – za każ­dym razem ozna­cza jakiś nowy począ­tek. Począ­tek nowej wspól­no­ty ludz­kiej, któ­rej na imię „rodzi­na”, od któ­rej zale­ży przy­szłość czło­wie­ka na zie­mi. (…) Dzi­siaj mamy czę­sto do czy­nie­nia z odwrot­no­ścią pierw­sze­go cudu Jezu­sa. Zamiast prze­mia­ny „wody” w „wino”, w mał­żeń­stwach doko­nu­je się prze­mia­na „wina” w „wodę”. Na począt­ku, w cza­sie narze­czeń­stwa, mło­dzi żyją wiel­kim entu­zja­zmem i rado­ścią, towa­rzy­szą­cą wza­jem­nej miło­ści, lecz z bie­giem lat radość się wyczer­pu­je. (…) Z powo­du trosk tego świa­ta (…) w mał­żeń­stwie zaczy­na powo­li bra­ko­wać rado­ści. aczy­na je ogar­niać przy­gnę­bie­nie i smu­tek, cha­rak­te­ry­stycz­ny dla gasną­cej miło­ści. Zamiast wina pozo­sta­ją stą­gwie peł­ne wody, czy­li zmę­cze­nie, zgorzk­nie­nie i roz­cza­ro­wa­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na roz­po­czę­cie pere­gry­na­cji Obra­zu Jasno­gór­skie­go w Die­ce­zji Łowic­kiej, Żyrar­dów, 3 IX 2016 r.