Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KOŚCIÓŁ W SPRAWIE HOMOSEKSUALIZMU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

W związ­ku z roz­po­czę­tą kam­pa­nią spo­łecz­ną „Prze­każ­cie sobie znak poko­ju”, czu­ję się w obo­wiąz­ku przy­po­mnieć naukę Kościo­ła Kato­lic­kie­go na temat homo­sek­su­ali­zmu, ponie­waż jest ona uka­zy­wa­na w spo­sób roz­my­ty lub wręcz zma­ni­pu­lo­wa­ny. Kościół w spra­wie homo­sek­su­ali­zmu jest cier­pli­wy i miło­sier­ny dla grzesz­ni­ków oraz jed­no­znacz­ny i nie­prze­jed­na­ny wobec grze­chu. Wycho­wu­jąc swo­ich wier­nych do sza­cun­ku dla każ­de­go czło­wie­ka, jasno naucza, że nie może to nigdy pro­wa­dzić do apro­bo­wa­nia aktów homo­sek­su­al­nych lub lega­li­zo­wa­nia związ­ków jed­no­pł­cio­wych. Ta praw­da moral­na, zawar­ta w Kate­chi­zmie (por. KKK 2357–2359) i w naucza­niu papie­ży, obo­wią­zu­je w sumie­niu każ­de­go kato­li­ka. Nie­ste­ty jasno widać, że kam­pa­nia, któ­ra odwo­łu­je się do nauki chrze­ści­jań­skiej, ma na celu nie tyl­ko pro­mo­wa­nie sza­cun­ku dla osób homo­sek­su­al­nych, ale rów­nież uzna­nie aktów homo­sek­su­al­nych oraz związ­ków jed­no­pł­cio­wych za moral­nie dobre. Z ubo­le­wa­niem stwier­dzam, że w fał­szo­wa­nie nie­zmien­nej nauki Kościo­ła włą­czy­ły się rów­nież nie­któ­re śro­do­wi­ska kato­lic­kie, któ­rych wypo­wie­dzi i publi­ka­cje ode­szły od Magi­ste­rium. (…)

Frag­ment sta­no­wi­ska w spra­wie kam­pa­nii „Prze­każ­cie sobie znak poko­ju”, Kra­ków, wrze­sień 2016 r.