Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BEATYFIKACJA KS. BUKOWIŃSKIEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Beaty­fi­ka­cja „Apo­sto­ła Kra­ju Ste­pów” napeł­nia rado­ścią nie tyl­ko Kościół w Kazach­sta­nie, ale rów­nież Kościół w Pol­sce. Oto bowiem na ołta­rze wyno­si się nie­złom­ne­go kapła­na, misjo­na­rza- boha­te­ra, czło­wie­ka w peł­ni odda­ne­go Bogu i Kościo­ło­wi, któ­ry nie tyl­ko w Kazach­sta­nie, ale już w latach czter­dzie­stych na Woły­niu, w eks­tre­mal­nych sytu­acjach nie­ustan­ne­go zagro­że­nia życia, niósł pomoc ofia­rom woj­ny i prze­śla­do­wań i radziec­kie­go ter­ro­ru. Histo­ria życia „Apo­sto­ła Kra­ju Ste­pów” poka­zu­je, że odda­nie Bogu, ufna modli­twa i wia­ra w Bożą Opatrz­ność potra­fią prze­mie­nić nawet naj­trud­niej­szą sytu­ację w oka­zję do gło­sze­nia Boże­go Sło­wa i nie­sie­nia Ewan­ge­lii w naj­mrocz­niej­sze zaka­mar­ki świa­ta i ludz­kich serc. Posłu­ga ks. Buko­wiń­skie­go wśród zesłań­ców i więź­niów radziec­kich łagrów była zna­kiem obec­no­ści Boga, pamię­ci Ojczy­zny o Roda­kach oraz tro­ski Kościo­ła o swo­ich wier­nych. Mam nadzie­ję, że przy­kład ks. Wła­dy­sła­wa sta­nie się inspi­ra­cją dla mło­dych ludzi, któ­rzy hoj­nym ser­cem odpo­wie­dzą na Boże wezwa­nie, aby z poświę­ce­niem i zapa­łem kon­ty­nu­ować misję gło­sze­nia Sło­wa nie tyl­ko w Kazach­sta­nie, ale wszę­dzie tam, gdzie potrzeb­ne jest świa­tło Ewan­ge­lii Miło­sier­dzia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na roz­po­czę­cie pere­gry­na­cji Obra­zu Jasno­gór­skie­go w Die­ce­zji Łowic­kiej, Żyrar­dów, 3 IX 2016 r.