Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krzyż łączy wierzących

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Jeste­śmy tutaj dzi­siaj zebra­ni jako wspól­no­ta wia­ry Kościo­ła, wspól­no­ta ludzi, któ­rzy z wia­rą pod­cho­dzą pod krzyż. I z wia­rą wpa­tru­ją się w krzyż Jezu­sa, w Nie­go same­go, pod­wyż­szo­ne­go nad zie­mią. Trze­ba mieć odwa­gę wia­ry, aby tak patrzeć, aby nie odwra­cać wzro­ku rów­nież od wła­sne­go krzy­ża. Trze­ba pro­sić Boga o świa­tłe oczy ser­ca, by nie wąt­pić w Boży plan zba­wie­nia. Nale­ży pamię­tać, że krzyż odno­si się na płasz­czyź­nie reli­gij­nej do wszyst­kich ludzi, nie­za­leż­nie od tego, kim są – czy chrze­ści­ja­na­mi, czy Żyda­mi, czy muzuł­ma­na­mi, czy nie­wie­rzą­cy­mi. Na płasz­czyź­nie zbaw­czej Chry­stus jed­na ludzi z Bogiem i ze sobą raz na zawsze. Niko­go nie chce odrzu­cić – każ­dy ma mieć swo­je miej­sce wła­śnie w Chry­stu­sie jako Bogu, któ­ry zba­wia. Nie da się tej rze­czy­wi­sto­ści zama­lo­wać jakimś pro­pa­gan­do­wym, poli­tycz­nym slo­ga­nem. Krzyż łączy wie­rzą­cych w jego sens i powi­nien inspi­ro­wać chrze­ści­jan do pojed­na­nia ze wszyst­ki­mi, bez wzglę­du na ich posta­wę. (…) Jeśli dru­ga stro­na nie uzna­je sen­su krzy­ża, cze­go oczy­wi­ście nie musi, to pozo­sta­je jesz­cze jed­na zasa­da – życie obok sie­bie, ale w praw­dzie i posza­no­wa­niu. W poko­ju, bez ata­ko­wa­nia chrze­ści­jan i krzy­ża! (…) Dzię­ku­je­my Bogu za to, że 1050 lat temu na zie­mi pol­skiej sta­nął krzyż, a pod krzy­żem Chry­stu­sa sta­ła nasza i Jego Mat­ka. I od tam­te­go cza­su każ­dy czło­wiek tej zie­mi posia­da odzy­ska­ną wol­ność. Bo krzyż jest zna­kiem zba­wie­nia i naszej nadziei.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Sank­tu­arium Krzy­ża Świę­te­go w Kra­ko­wie-Mogi­le, 18 IX 2016 r.