Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DO SKOŃCZENIA ŚWIATA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dobra pamięć o Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży, tym szcze­gól­nym wyda­rze­niu, była pod­sta­wą idei orga­ni­zo­wa­nia obec­nej piel­grzym­ki – o kon­se­kra­cji łagiew­nic­kie­go sank­tu­arium przez św. Jana Paw­ła II. Dziś, po czter­na­stu latach, może­my dzię­ko­wać, że wypo­wie­dzia­na wte­dy modli­twa i życze­nie Ojca Świę­te­go urze­czy­wist­nia się na naszych oczach. Sank­tu­arium sta­ło się nie­zwy­kle pręż­nym ośrod­kiem ducha. Jest ono waż­nym punk­tem odnie­sie­nia dla ludzi, któ­rzy swo­je spra­wy powie­rza­ją Bogu miło­sier­ne­mu. (…) Bóg nie chce mieć w wier­nych nie­wol­ni­ków, ale ocze­ku­je od nich odpo­wie­dzi miło­ści. Naj­waż­niej­szym przy­ka­za­niem jest przy­ka­za­nie miło­ści Boga i bliź­nie­go. Zacho­wa­nie tego przy­ka­za­nia otwie­ra nam dro­gę do nie­ba. Bóg nie ofia­ru­je czło­wie­ko­wi tanie­go towa­ru. Miłość Boga jest miło­sier­na, ale wyma­ga­ją­ca. (…) Zabie­rze­my ze sobą sło­wo Boże, któ­re kar­mi nasze dusze. (…) Jezus mówi do nas: „Może­cie na mnie liczyć, zaufaj­cie Mi”. Powróć­my do naszych codzien­nych spraw, nie zawsze łatwych. Chry­stus niko­mu z nas nie obie­cał łatwe­go życia. Zapew­nił nas tyl­ko o jed­nym: że pozo­sta­nie z nami na zawsze, aż do skoń­cze­nia świa­ta.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas III Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do kra­kow­skie­go Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, 21 VIII 2016 r.