Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MŁODOŚĆ JEST WYDOBYWANIEM PIĘKNEJ RZEŹBY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Św. Sta­ni­sław Kost­ka, przy­szły patron Pol­ski, uro­dził się w 1550 r. w Rost­ko­wie na Mazow­szu i choć minę­ło kil­ka wie­ków od jego śmier­ci, może on wciąż sta­no­wić dro­go­wskaz dla współ­cze­snej mło­dzie­ży. Świad­czą o tym ponad­cza­so­we cechy świę­te­go żyją­ce­go w XVI w., któ­ry nie dał się zwieść mira­żom karie­ry, boga­te­go i wygod­ne­go życia, przy­szło­ści zabez­pie­czo­nej mająt­kiem rodzi­ców. Św. Sta­ni­sław Kost­ka nie sku­piał uwa­gi na rze­czach mate­rial­nych, ale umiał prze­ciw­sta­wić się panu­ją­cym modom życia. Szyb­ko zro­zu­miał też wszyst­kie złu­dze­nia, za któ­ry­mi czę­sto bie­gnie­my, odkrył głę­bię, któ­rą każ­dy z nas posia­da, a któ­ra czę­sto przez całe życie pozo­sta­je w sta­nie uśpie­nia. Świę­ty patron Pol­ski był sil­ną oso­bo­wo­ścią, umiał prze­ciw­sta­wić się naci­skom gru­py, być sobą, być czło­wie­kiem wol­nym. Znał cel swo­je­go życia i kon­se­kwent­nie do nie­go dążył. To nie był ktoś, kto nie wie, po co żyje, jest znu­dzo­ny. Swo­ją pory­wa­ją­cą miłość mło­dzień­czą skie­ro­wał do Boga, uwie­rzył w miłość Boga i całym sobą Mu odpo­wie­dział. Świę­ty miał świa­do­mość, że mło­dość jest wydo­by­wa­niem pięk­nej rzeź­by, któ­ra powin­na wyło­nić się ze wspa­nia­łej bry­ły mar­mu­ru.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w poznań­skiej kate­drze z oka­zji świę­ta patro­na pol­skiej mło­dzie­ży, św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, 18 IX 2016 r.