Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (38)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wołać będę ku Tobie: Krzyw­da mi się dzie­je, a Ty nie poma­gasz? Cze­mu… na zło spo­glą­dasz bez­czyn­nie?” (Ha 1,2–3). Te sło­wa pro­ro­ka Haba­ku­ka są nam bli­skie. Odno­szą się do życia spo­łecz­ne­go, do krzywd dozna­wa­nych w cza­sach tota­li­ta­ry­zmu. Doty­czą tak­że życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. Czy mam cier­pieć, czy lepiej się rozejść, uciec, ochro­nić dzie­ci przed prze­mo­cą? Czę­sto jest to zwią­za­ne z uza­leż­nie­niem od alko­ho­lu. „Odpo­wie­dział Pan: …jeśli się opóź­nia, ty go ocze­kuj, bo w krót­kim cza­sie przyj­dzie nie­za­wod­nie” (Ha 2,3). Pro­rok zapo­wia­da pomoc Bożą oraz wzy­wa do cier­pli­wo­ści i nadziei. Pan Jezus wciąż wzy­wa nas, aby­śmy budo­wa­li swo­je życie nie na pia­sku, ale na ska­le (por. Mt 7,24–27). Kry­zys mał­żeń­stwa i rodzi­ny, kry­zys wier­no­ści i trwa­ło­ści, kry­zys sza­cun­ku dla życia od poczę­cia, ma swe źró­dło w tym, że budu­je się dziś mał­żeń­stwo i rodzi­nę na pia­sku. W chwi­li pró­by dom rodzin­ny ule­ga zawa­le­niu. Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana Jezu­sa: „Przy­mnóż nam wia­ry” (Łk 17,5). Wia­ra jest Bożym darem, a jed­no­cze­śnie od nas zale­ży, czy ten dar się roz­wi­ja, czy zamie­ra, czy kształ­tu­je nasze myśle­nie, decy­zje, czy­ny, czy też nie ma wpły­wu na życie. Św. Paweł wzy­wa Tymo­te­usza: „abyś roz­pa­lił na nowo cha­ry­zmat Boży, któ­ry jest w tobie” (2 Tm 1,6). Sło­wo „cha­ry­zmat” w tym zda­niu ozna­cza przede wszyst­kim dar kapłań­stwa, ale może­my odnieść zachę­tę Paw­ła do każ­de­go domu i każ­de­go powo­ła­nia, a więc do mał­żeń­stwa i rodzi­ny. W świe­cie, w któ­rym ludzie i obja­wio­ne praw­dy są odrzu­ca­ne, szcze­gól­nie te, któ­re doty­czą rodzi­ny, miło­ści, życia, trze­ba przy­po­mi­nać Paw­ło­we: „Zdro­we zasa­dy… miej za wzo­rzec… Dobre­go depo­zy­tu strzeż…” (2 Tm 1,13–14). „Uzbro­je­nie się w cier­pli­wość nie ozna­cza pozwa­la­nia…, by nas trak­to­wa­no jak przed­mio­ty… Pro­blem rodzi się wów­czas, gdy sta­wia­my sie­bie w cen­trum” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 91).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Co ozna­cza w moim życiu, powo­ła­niu, „roz­pa­lić cha­ry­zmat Boży”?