Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Ha 1,2–3;2,2–4; 2 Tm 1,6–8.13–14; Łk 17,5–10

SŁUŻYĆ Z POKORĄ

Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana: Przy­mnóż nam wia­ry. Pan rzekł: Gdy­by­ście mie­li wia­rę jak ziarn­ko gor­czy­cy, powie­dzie­li­by­ście tej mor­wie: „Wyrwij się z korze­niem i prze­sadź się w morze”, a była­by wam posłusz­na. Kto z was mając słu­gę, któ­ry orze lub pasie, powie mu, gdy on wró­ci z pola: „Pójdź i siądź do sto­łu”? Czy nie powie mu raczej: „Przy­go­tuj mi wie­cze­rzę, prze­pasz się i usłu­guj mi, aż zjem i napi­ję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dzię­ku­je słu­dze za to, że wyko­nał to, co mu pole­co­no? Tak mów­cie i wy, gdy uczy­ni­cie wszyst­ko, co wam pole­co­no: „Słu­dzy nie­uży­tecz­ni jeste­śmy; wyko­na­li­śmy to, co powin­ni­śmy wyko­nać”.
ROZWAŻANIE
Słu­cha­jąc Jezu­sa, patrząc na Jego czy­ny, Apo­sto­ło­wie popro­si­li: Przy­mnóż nam wia­ry. Uświa­do­mi­li sobie, ku swe­mu zdu­mie­niu, że choć uwie­rzy­li w Jezu­sa i poszli za Nim, to wciąż jesz­cze bra­ku­je im wia­ry. W tej sytu­acji krót­ka proś­ba skie­ro­wa­na do Pana jest naj­prost­szym i zara­zem naj­pięk­niej­szym roz­wią­za­niem. Bo Pan może udzie­lić każ­de­mu łaski moc­nej wia­ry. O ile dziś wie­lu ludzi narze­ka na róż­ne bra­ki, to zwy­kle gdy doty­ka­ją obsza­ru wia­ry, reak­cje są zupeł­nie inne. Wie­lu nie przyj­dzie nawet do gło­wy myśl, że war­to roz­wi­nąć swą wia­rę. A nie­jed­no­krot­nie ci z bar­dzo sła­bą wia­rą, bez naj­mniej­sze­go opo­ru, dekla­ru­ją wia­rę w prze­ko­na­niu, że nie muszą po nic wię­cej się­gać. Dziś Apo­sto­ło­wie uczą nas, by wciąż pro­sić o wia­rę, któ­rej nigdy dość. Bo nie nale­ży zga­dzać się na prze­cięt­ność.

(rs)