Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SOLIDARNA POMOC

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Nie­co ponad ćwierć wie­ku temu zbu­rzo­ny został Mur Ber­liń­ski – sym­bol podzie­lo­nej Euro­py, któ­rej znacz­ną czę­ścią na kil­ka­dzie­siąt lat zawład­nął tota­li­tar­ny i dez­in­te­gru­ją­cy sys­tem komu­ni­stycz­ny. Zaczął się czas sca­la­nia, szu­ka­nia wspól­nych war­to­ści, powra­ca­nia do ducho­we­go dzie­dzic­twa. Zda­je­my sobie spra­wę jak nie­ła­twy to pro­ces, bo nie cho­dzi o pro­sty powrót do prze­szło­ści, któ­ra minę­ła. Cho­dzi o budo­wę – w kon­tek­ście wyzwań współ­cze­sne­go świa­ta – nowej wspól­no­ty, wyra­sta­ją­cej na fun­da­men­cie euro­pej­skie­go dzie­dzic­twa ducha. (…) Papież Fran­ci­szek uwraż­li­wia cały Kościół na dra­ma­tycz­ny pro­blem losu ucie­ki­nie­rów, uchodź­ców i migran­tów. Czy­ni to w duchu wier­no­ści Ewan­ge­lii, pomny na sło­wa, któ­re Chry­stus wypo­wie na Sądzie Osta­tecz­nym: „byłem przy­by­szem, a przy­ję­li­ście Mnie”, ale wypo­wie też sło­wa peł­ne wyrzu­tu: „byłem przy­by­szem, a nie przy­ję­li­ście Mnie” (Mt 25,35.43). Nie może­my przejść obo­jęt­nie wobec tych słów. Jeże­li nas one nie­po­ko­ją, to dobry znak, za któ­rym powin­no iść nawró­ce­nie ser­ca i kon­kret­ne gesty soli­dar­nej pomo­cy.

Frag­ment zapro­sze­nia na XVI edy­cję dorocz­nych Mię­dzy­na­ro­do­wych Kon­fe­ren­cji pod wspól­nym tytu­łem „Rola Kościo­ła kato­lic­kie­go w pro­ce­sie inte­gra­cji euro­pej­skiej”, Toma­szo­wi­ce, 21 IX 2016 r.