Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM EKONOMII JEST CZŁOWIEK

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Eko­nom biblij­ny, Józef Egip­ski stał się pro­to­ty­pem Żyda dia­spo­ry, któ­ry robi karie­rę dzię­ki temu, że naj­pierw umie lepiej niż kto­kol­wiek inny opa­no­wać powszech­nie dostęp­ną wie­dzę oraz wie­dzę o samym spo­łe­czeń­stwie. Dobry eko­nom to taki, któ­ry potra­fi prze­wi­dy­wać dale­ką przy­szłość, a więc widzieć nie tyl­ko rok do przo­du, ale czter­na­ście lat. Ponad­to zna środ­ki zapo­bie­gaw­cze, któ­re win­ny być zasto­so­wa­ne, by zagwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo eko­no­micz­ne w przy­szło­ści. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem eko­no­mii jest czło­wiek. To on ją two­rzy, ale nie jest do niej ogra­ni­czo­ny. Nie da się go bowiem spro­wa­dzić tyl­ko do per­spek­ty­wy hory­zon­tal­nej, ponie­waż posia­da w sobie per­spek­ty­wę trans­cen­den­tal­ną, a więc zdol­ność do wyj­ścia ku temu co ją prze­kra­cza. (…) Isto­ta grze­chu w eko­no­mii pole­ga na prze­ko­na­niu o auto­no­mii, któ­ra nie akcep­tu­je wpły­wów o cha­rak­te­rze moral­nym. Dopro­wa­dzi­ło to do powsta­nia sys­te­mów eko­no­micz­nych, spo­łecz­nych i poli­tycz­nych, któ­re pode­pta­ły wol­ność oso­by i grup spo­łecz­nych, co zaowo­co­wa­ło tym, że nie były w sta­nie zapew­nić obie­ca­nej spra­wie­dli­wo­ści, powięk­sza­jąc tym samym nie­rów­no­ści spo­łecz­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w kate­drze św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka, z oka­zji dorocz­ne­go spo­tka­nia eko­no­mów die­ce­zjal­nych i zakon­nych, War­sza­wa, 15 IX 2016 r.