Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

2 Krl 5,14–17; 2 Tm 2,8–13; Łk 17,11–19

WIARA UZDROWIONEGO CUDZOZIEMCA

Fot. ks. Z. Pytel

Sta­ło się, że Jezus zmie­rza­jąc do Jero­zo­li­my prze­cho­dził przez pogra­ni­cze Sama­rii i Gali­lei. Gdy wcho­dził do pew­nej wsi, wyszło naprze­ciw Nie­go dzie­się­ciu trę­do­wa­tych. Zatrzy­ma­li się z dale­ka i gło­śno zawo­ła­li: Jezu­sie, Mistrzu, uli­tuj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idź­cie, pokaż­cie się kapła­nom. A gdy szli, zosta­li oczysz­cze­ni. Wte­dy jeden z nich widząc, że jest uzdro­wio­ny, wró­cił chwa­ląc Boga dono­śnym gło­sem, upadł na twarz do nóg Jego i dzię­ko­wał Mu. A był to Sama­ry­ta­nin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dzie­się­ciu zosta­ło oczysz­czo­nych? Gdzie jest dzie­wię­ciu? Żaden się nie zna­lazł, któ­ry by wró­cił i oddał chwa­łę Bogu, tyl­ko ten cudzo­zie­miec. Do nie­go zaś rzekł: Wstań, idź, two­ja wia­ra cię uzdro­wi­ła.
ROZWAŻANIE
Dzie­się­ciu trę­do­wa­tych zosta­ło uwol­nio­nych ze swej nie­ule­czal­nej dole­gli­wo­ści. Jeden z nich wró­cił by podzię­ko­wać. Jezus był zdzi­wio­ny nie tyle podzię­ko­wa­niem zdro­we­go Sama­ry­ta­ni­na, co nie­obec­no­ścią, czy­li bra­kiem wdzięcz­no­ści pozo­sta­łych dzie­wię­ciu. Ta reak­cja Pana poka­zu­je jasno, że wdzięcz­ność jest czymś oczy­wi­stym w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich; jej brak to naru­sze­nie dobrych oby­cza­jów. Gdy dziś żyje­my w kli­ma­cie wyzna­cza­nym przez licz­ne rosz­cze­nia, pre­ten­sje, egze­kwo­wa­nie należ­nych praw, przy­po­mnie­nie o tym, jak waż­na i jak koniecz­na dla życia spo­łecz­ne­go jest wdzięcz­ność, jest nam bar­dzo potrzeb­ne. Szcze­gól­nie rodzi­na pozba­wio­na wza­jem­nej wdzięcz­no­ści domow­ni­ków sta­je się miej­scem nie­przy­ja­znym dla czło­wie­ka.

(rs)