Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z RZYMU DO NIEGOWICI

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że w wie­lo­wie­ko­we dzie­je para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Nie­go­wi­ci, się­ga­ją­cej począt­ka­mi XIII wie­ku, wpi­sał się głę­bo­ko Karol Woj­ty­ła. Wszyst­ko zaczę­ło się zwy­czaj­nie, ale nie tyl­ko. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski kar­dy­nał Adam Sapie­ha skie­ro­wał mło­de­go księ­dza, po rzym­skich stu­diach, na pierw­szą pla­ców­kę dusz­pa­ster­ską. Prze­skok z Rzy­mu do Nie­go­wi­ci był nie­wąt­pli­wy, ale mądry arcy­bi­skup wie­dział, co robi. Chciał, by roku­ją­cy wiel­kie nadzie­je ksiądz dok­tor Woj­ty­ła bez­po­śred­nio doświad­czył pro­stej, ale żywej i głę­bo­kiej wia­ry ludu Boże­go w pod­kra­kow­skiej wio­sce. Dopie­ro po tym pierw­szym, krót­kim, ale inten­syw­nym sta­żu dusz­pa­ster­skim, zaczął się jego znacz­nie dłuż­szy kra­kow­ski okres służ­by Kościo­ło­wi jako dusz­pa­ste­rza, pro­fe­so­ra i bisku­pa – okres trwa­ją­cy aż do 1978 roku. Wybór kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na sto­li­cę św. Pio­tra sta­no­wił dla Kościo­ła w Pol­sce i Kościo­ła kra­kow­skie­go ogrom­ne prze­ży­cie. Para­fia w Nie­go­wi­ci tym bar­dziej prze­ży­wa­ła to epo­ko­we wyda­rze­nie, bo prze­cież to jej były wika­ry został Następ­cą św. Pio­tra i paste­rzem Kościo­ła powszech­ne­go. Histo­ria zato­czy­ła koło.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 50-lecia kon­se­kra­cji kościo­ła, Nie­go­wić, 25 IX 2016 r.