Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W Piśmie Świętym nie mamy tekstów, które mówiłyby wprost o królewskiej godności Maryi (…). Istnieją jednak teksty, które tę prawdę zawierają w sposób pośredni. Apokalipsa powie: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec (gr.: stefanos) z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). W sensie dosłownym wspomnianą tutaj Niewiastą jest Niebieskie Jeruzalem, Lud mesjański, składający się z dwunastu plemion Izraela, który zwyciężył już w walce z szatanem. Lud ten – przywdziany w szatę chwały – już triumfuje, chociaż życie rodzącego się Mesjasza jest ciągle jeszcze zagrożone walką z szatanem na ziemi. W sensie typologicznym natomiast – zdaniem Ojców Kościoła – ową Niewiastą obleczoną w słońce jest Maryja, pierwowzór wspólnoty wierzących. (…) Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od najdawniejszych wieków przedstawia Maryję na tronie z nimbem, w jakim przedstawiano zazwyczaj cesarzy. W ten sposób Maryja przedstawiana jest w katakumbach już od III wieku.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji wprowadzenia obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa do kościoła św. Małgorzaty na Śródce, Katedra Poznańska, 2 X 2016 r.