Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MARYJA KRÓLOWĄ NIEBAZIEMI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W Piśmie Świę­tym nie mamy tek­stów, któ­re mówi­ły­by wprost o kró­lew­skiej god­no­ści Maryi (…). Ist­nie­ją jed­nak tek­sty, któ­re tę praw­dę zawie­ra­ją w spo­sób pośred­ni. Apo­ka­lip­sa powie: „Potem uka­zał się znak na nie­bie: Nie­wia­sta oble­czo­na w słoń­ce i księ­życ pod Jej sto­pa­mi, a na Jej gło­wie wie­niec (gr.: ste­fa­nos) z gwiazd dwu­na­stu” (Ap 12,1). W sen­sie dosłow­nym wspo­mnia­ną tutaj Nie­wia­stą jest Nie­bie­skie Jeru­za­lem, Lud mesjań­ski, skła­da­ją­cy się z dwu­na­stu ple­mion Izra­ela, któ­ry zwy­cię­żył już w wal­ce z sza­ta­nem. Lud ten – przy­wdzia­ny w sza­tę chwa­ły – już trium­fu­je, cho­ciaż życie rodzą­ce­go się Mesja­sza jest cią­gle jesz­cze zagro­żo­ne wal­ką z sza­ta­nem na zie­mi. W sen­sie typo­lo­gicz­nym nato­miast – zda­niem Ojców Kościo­ła – ową Nie­wia­stą oble­czo­ną w słoń­ce jest Mary­ja, pier­wo­wzór wspól­no­ty wie­rzą­cych. (…) Potwier­dze­nie powszech­nej wia­ry w to, że Mary­ja jest Kró­lo­wą nie­ba i zie­mi, wyra­ża rów­nież iko­no­gra­fia chrze­ści­jań­ska, któ­ra od naj­daw­niej­szych wie­ków przed­sta­wia Mary­ję na tro­nie z nim­bem, w jakim przed­sta­wia­no zazwy­czaj cesa­rzy. W ten spo­sób Mary­ja przed­sta­wia­na jest w kata­kum­bach już od III wie­ku.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji wpro­wa­dze­nia obra­zu Mat­ki Bożej Łaska­wej ze Lwo­wa do kościo­ła św. Mał­go­rza­ty na Śród­ce, Kate­dra Poznań­ska, 2 X 2016 r.