Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (40)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wszel­kie Pismo, od Boga jest natchnio­ne i poży­tecz­ne do naucza­nia…” – pisze św. Paweł Apo­stoł (2 Tm 3,16).  Jezus opo­wie­dział swo­im uczniom przy­po­wieść o tym, że zawsze powin­ni się modlić i nie usta­wać” (Łk 18,1). Modli­twa i słu­cha­nie sło­wa Boże­go – są ści­śle zwią­za­ne. Ten, kto się modli, otwie­ra się na Boga, któ­ry do nas mówi. Wsłu­chi­wa­nie się w głos Boga zachę­ca nas do modli­twy. Sama modli­twa jest słu­cha­niem Boga, daje siłę ducho­wą, aby Boże sło­wa przy­jąć, wypeł­niać i prze­ka­zy­wać bliź­nim. Ta ducho­wa i życio­wa łącz­ność modli­twy i posłu­szeń­stwa sło­wu Boże­mu odno­si się do każ­de­go ucznia Chry­stu­so­we­go, do każ­de­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Pan Jezus uczy nas, by nasza modli­twa była wytrwa­ła i ufna, jak posta­wa wdo­wy, któ­ra pro­si sędzie­go o pomoc. Zaś św. Paweł pisze, że sło­wo Boże jest „poży­tecz­ne… do popra­wia­nia… aby czło­wiek Boży był dosko­na­ły, przy­spo­so­bio­ny do każ­de­go dobre­go czy­nu” (2 Tm 3,16–17). „Trwaj w tym, cze­go się nauczy­łeś i co ci zawie­rzo­no – zachę­ca Apo­stoł – bo wiesz, od kogo się nauczy­łeś (2 Tm 3,14). Boże sło­wo o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, o war­to­ści życia od poczę­cia, o wier­nej miło­ści, o god­no­ści rodzi­ciel­stwa – jest zawar­te w natu­rze czło­wie­ka, w Boskim pra­wie natu­ral­nym i naucza­niu Kościo­ła, szcze­gól­nie w naucza­niu papie­ża i bisku­pów. W ostat­nim cza­sie poja­wi­ło się wie­le nie­po­ko­ju w umy­słach mał­żon­ków i dusz­pa­ste­rzy, gdy dowia­du­ją się o nowym – innym niż dotych­czas – roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów, np. Komu­nia świę­ta dla żyją­cych bez ślu­bu kościel­ne­go, czy oce­na moral­na anty­kon­cep­cji. Trze­ba ufać opie­ce Ducha Świę­te­go nad Kościo­łem. „Dzię­ku­je­my Bogu – pisze Apo­stoł – bo… przy­ję­li­ście sło­wo Boże usły­sza­ne od nas… jako sło­wo Boga, któ­ry dzia­ła w was wie­rzą­cych” (1 Tes 2,13). „Mał­żon­ko­wie … nigdy nie będą sami… Są powo­ła­ni… aby otrzy­ma­na łaska uka­zy­wa­ła się na nowo w każ­dej nowej sytu­acji” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 74).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Jaka jest nasza, mał­żeń­ska i rodzin­na, wspól­na i samot­na modli­twa? Czy szu­ka­my zawsze praw­dy Bożej, woli Bożej w naszym życiu, czy raczej szu­ka­my uspra­wie­dli­wie­nia naszych grze­chów?