Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RODZINY NIC NIE ZASTĄPI

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Są róż­ne mar­sze. Marsz, któ­ry dziś wyru­szył z Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II i dotarł do ser­ca histo­rycz­ne­go Kra­ko­wa – ten marsz nie jest prze­ciw komuś. Ten Marsz nie jest pro­te­stem. Dzi­siej­szy pierw­szy Mało­pol­ski Marsz jest dla Życia i Rodzi­ny. Ten Marsz jest dla czło­wie­ka. Ten Marsz jest dla naszych naj­mniej­szych bra­ci i sióstr, któ­rzy jesz­cze nie mogą mówić, ale mają świę­te pra­wo ujrzeć świa­tło dzien­ne i przy­ja­zną ludz­ką twarz. Mają pra­wo stać się oby­wa­te­la­mi zie­mi. Naszej pol­skiej zie­mi. Dla­te­go tym naj­mniej­szym i naj­słab­szym uży­cza­my dziś naszych stóp i nasze­go gło­su. To jest nasza powin­ność. To jest nasz odruch ser­ca. To jest nasz naj­bar­dziej pod­sta­wo­wy gest spra­wie­dli­wo­ści i soli­dar­no­ści. To jest nasz gest miło­sier­dzia. „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7). Dzi­siej­szy Marsz jest dla Rodzi­ny. Nikt i nic nie zastą­pi dziec­ku rodzi­ny – tej pier­wot­nej wspól­no­ty, wyra­sta­ją­cej z miło­ści męż­czy­zny i kobie­ty – ojca i mat­ki. Dla­te­go nasz głos, aby to pod­sta­wo­we dobro, któ­re­mu na imię rodzi­na, soli­dar­nie chro­nić i wspie­rać.

Frag­ment wypo­wie­dzi na zakoń­cze­nie I Mało­pol­skie­go Mar­szu dla Życia i Rodzi­ny, 9 X 2016 r.