Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RODZINA RODZINIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Ini­cja­ty­wa „Rodzi­na Rodzi­nie” doty­czy tych osób, któ­re są w bar­dzo trud­nym poło­że­niu, któ­rym gro­zi śmierć z powo­du gło­du lub woj­ny. (…) Nikt nie jest w sta­nie o wła­snych siłach spro­stać aktu­al­nym potrze­bom Syrii, tak­że odbu­do­wy życia spo­łecz­ne­go w Liba­nie, zagro­żo­ne­go ze wzglę­du na zbyt dużą licz­bę uchodź­ców. Sku­tecz­na pomoc dla Syrii i Liba­nu to miliar­dy dola­rów. Tego nie jeste­śmy w sta­nie zna­leźć, ale nie zna­czy to, że nie powin­ni­śmy wycho­dzić z tym, co może­my. (…) Pro­gram „Rodzi­na Rodzi­nie” ma doty­czyć Syryj­czy­ków i Libań­czy­ków. Insty­tu­cją, któ­ra będzie wspie­rać i koor­dy­no­wać pro­gram na miej­scu jest Cari­tas Liban. Celem pro­gra­mu jest nie tyl­ko włą­cze­nie rodzin w sen­sie ści­słym w pomoc tam­tej­szym rodzi­nom, ale rów­nież rodzin w sen­sie sze­ro­kim, a więc para­fii, zgro­ma­dzeń zakon­nych czy gmin. To gest soli­dar­no­ści Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce. Ini­cja­ty­wa „Rodzi­na Rodzi­nie” to real­na odpo­wiedź na apel papie­ża Fran­cisz­ka o przy­ję­cie rodzin syryj­skich przez para­fie. Pro­gram pole­gał będzie na obję­ciu wspar­ciem kon­kret­nej rodzi­ny, któ­ra potrze­bu­je pomo­cy. W ini­cja­ty­wę włą­czyć się mogą pol­skie rodzi­ny, para­fie, die­ce­zje, śro­do­wi­ska czy fir­my oraz inne insty­tu­cje, któ­re zade­kla­ru­ją sze­ścio­mie­sięcz­ną pomoc dla kon­kret­nej rodzi­ny.

Wypo­wiedź pod­czas pre­zen­ta­cji pro­gra­mu „Rodzi­na Rodzi­nie”, War­sza­wa, 4 X 2016 r.