Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ODDAJEMY TĘ ŚWIĄTYNIĘ BOGU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Kon­se­kra­cja kościo­ła to szcze­gól­ny akt, wień­czą­cy lata pla­no­wa­nia, budo­wy, wypo­sa­ża­nia i upięk­sza­nia świą­ty­ni. Sta­je się ona domem Bożym, prze­strze­nią odda­ną Bogu na wła­sność, ale tak­że prze­strze­nią dla wspól­no­ty uczniów Jezu­sa, któ­ra tutaj gro­ma­dzi się na modli­twę i spra­wo­wa­nie Eucha­ry­stii. Tutaj zie­mia spo­ty­ka się z nie­bem. Tutaj docze­sność spo­ty­ka się z wiecz­no­ścią. Tutaj czło­wiek spo­ty­ka się ze swo­im Stwór­cą i Zba­wi­cie­lem. Odda­je­my tę świą­ty­nię Bogu, ale pra­gnie­my, aby jako Sank­tu­arium sta­ła się ona miej­scem szcze­gól­nej pamię­ci o Janie Paw­le II. To miej­sce jest zwią­za­ne z waż­nym eta­pem życia Karo­la Woj­ty­ły, jego cięż­kiej pra­cy w zakła­dach Solvay w cza­sie woj­ny. Chce­my utrwa­lać pamięć o jego wyjąt­ko­wej oso­bie, któ­ra nadal prze­ma­wia, inspi­ru­je, sta­no­wi punkt odnie­sie­nia dla wie­lu ludzi na całym świe­cie. W tym Sank­tu­arium i w Cen­trum pra­gnie­my zapi­sać i utrwa­lić dzie­dzic­two ducha, któ­re nam zosta­wił, aby słu­ży­ło następ­nym poko­le­niom. Jest to nasz przy­wi­lej, ale rów­nież obo­wią­zek i wyraz wdzięcz­no­ści za pon­ty­fi­kat świę­te­go Papie­ża prze­ło­mu dru­gie­go i trze­cie­go tysiąc­le­cia wia­ry chrze­ści­jań­skiej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas kon­se­kra­cji Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, Kra­ków, 16 X 2016 r.