Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZY MIŁUJESZ MNIE WIĘCEJ?

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Od ponad pię­ciu lat, od dnia beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II, pod­czas Mszy świę­tych spra­wo­wa­nych według for­mu­la­rza o bło­go­sła­wio­nym, a obec­nie – od dwóch lat – o świę­tym Papie­żu, towa­rzy­szy nam Ewan­ge­lia opo­wia­da­ją­ca o roz­mo­wie, jaką zmar­twych­wsta­ły Jezus odbył z Szy­mo­nem Pio­trem na brze­gu Jezio­ra Tybe­riadz­kie­go. Chry­stus przez kil­ka lat, w róż­nych sytu­acjach, for­mo­wał umysł i ser­ce tego gali­lej­skie­go ryba­ka, na nim bowiem, na jego wie­rze chciał zbu­do­wać Kościół. Jezus wie­dział, co kry­je się w każ­dym czło­wie­ku, dla­te­go znał rów­nież dobrze zale­ty, ale tak­że i sła­bo­ści Apo­sto­ła. Tym nie­mniej, pod­czas opi­sa­nej przez św. Jana roz­mo­wy, zapy­tał go uro­czy­ście o naj­waż­niej­szą spra­wę, zanim powie­rzył mu paster­ską misję nad swo­ją owczar­nią. Przed­mio­tem egza­mi­nu była miłość – zdol­ność ser­ca Apo­sto­ła do miło­ści ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana. To była i jest naj­waż­niej­sza, rodzą­ca się z wia­ry cecha i posta­wa, zdol­ność i goto­wość każ­de­go podej­mu­ją­ce­go służ­bę Chry­stu­so­wi w Jego Koście­le. Stąd potrój­ne, nie­mal iden­tycz­ne pyta­nie: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej ani­że­li ci?”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej przy gro­bie Jana Paw­ła II w bazy­li­ce św. Pio­tra w Rzy­mie, 22 X 2016 r.