Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

UCZYŁ, JAK ŻYĆ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

War­to aby­śmy sobie przy­po­mnie­li głów­ne linie pon­ty­fi­ka­tu Jana Paw­ła II. Osiem kolumn, na  któ­rych wsparł on budy­nek swo­jej myśli i wia­ry. Pierw­szą z nich była tro­ska o posza­no­wa­nie życia każ­de­go czło­wie­ka. (…) Dru­gą kolum­ną była tro­ska o rodzi­nę, w któ­rej czło­wiek przy­cho­dzi na świat i doj­rze­wa w miło­ści. Dla­te­go tyle uwa­gi poświę­cił spe­cy­fi­ce miło­ści mał­żeń­skiej i rodzi­ciel­skiej. (…) Trze­cią kolum­ną było naucza­nie spo­łecz­ne Papie­ża. Dopo­mi­nał się, by każ­dy czło­wiek miał szan­sę godzi­we­go życia i włą­cze­nia się w twór­czy spo­sób w pomna­ża­nie dobro­by­tu, pozwa­la­ją­ce­go na doj­rze­wa­nie do peł­ni czło­wie­czeń­stwa. (…) Czwar­tą kolum­na papie­skie­go myśle­nia była spra­wa reli­gij­ne­go dia­lo­gu i pojed­na­nia. (…) Pią­tą sta­no­wi wezwa­nie misyj­ne, któ­re­go Kościół nie może zanie­chać, sko­ro jest powo­ła­ny do gło­sze­nia Ewan­ge­lii całe­mu świa­tu. (…) Szó­stą kolum­ną jest ogrom Boże­go miło­sier­dzia. (…) Siód­mą była tro­ska o zacho­wa­nie i umoc­nie­nie jed­no­ści Kościo­ła. (…) Ostat­nią i naj­waż­niej­szą, ósmą kolum­ną, była jego oso­bi­sta świę­tość. Jak powie­dział jeden z komen­ta­to­rów, Ojciec Świę­ty uczył, jak żyć – i żył, jak nauczał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce św. Paw­ła za Mura­mi dla uczest­ni­ków naro­do­wej piel­grzym­ki do Rzy­mu, 22 X 2016 r.