Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JAK STAWAĆ SIĘ ŚWIĘTYMI?

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Kró­lew­ską dro­gą pro­wa­dzą­cą do świę­to­ści, czy­li do zjed­no­cze­nia ze świę­tym Bogiem, jest miłość. Bóg jest miło­ścią, a ponie­waż stwo­rzył nas na swój obraz i podo­bień­stwo, stwo­rzył nas do miło­ści i to ona naj­bar­dziej zbli­ża nas i czy­ni podob­ny­mi do Boga. Wzór praw­dzi­wej miło­ści zosta­wił nam Jezus Chry­stus. On, Syn Boży i Syn Maryi, pra­co­wał ludz­ki­mi ręka­mi i kochał ludz­kim ser­cem. On kar­mił głod­nych, uzdra­wiał cho­rych, przy­wra­cał umar­łym życie, a przede wszyst­kim oddał swe życie dla nasze­go zba­wie­nia. Cała Ewan­ge­lia to jed­na wiel­ka histo­ria o miło­ści Jezu­sa do czło­wie­ka, a wstrzą­sa­ją­cym sym­bo­lem tej miło­ści jest prze­bi­te włócz­nią Ser­ce Zba­wi­cie­la. Idąc za Jezu­sem, naśla­du­jąc Go, przyj­mu­jąc Jego styl, Jego miło­sier­ną posta­wę wobec czło­wie­ka, sta­je­my się świę­ty­mi. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia Ośmiu Bło­go­sła­wieństw przy­bli­ża nam pro­po­no­wa­ny przez Jezu­sa styl i posta­wę, jaką może­my i powin­ni­śmy zająć wobec Boga i wobec bliź­nich. Już pierw­sze bło­go­sła­wień­stwo nada­je ton całej wypo­wie­dzi Jezu­sa: „Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie” (Mt 5,3).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej przy gro­bie Jana Paw­ła II w bazy­li­ce św. Pio­tra w Rzy­mie, 22 X 2016 r.