Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pierw­sze­go dnia listo­pa­da obcho­dzi­my uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Dzień ten – podob­nie jak każ­da uro­czy­stość w Koście­le – ma cha­rak­ter rado­sny. Czci­my bowiem tych wszyst­kich, któ­rzy osią­gnę­li już wiecz­ne szczę­ście w nie­bie. Co to zna­czy nie­bo? To nic inne­go jak syno­nim peł­ni życia w Bogu. Nie­bo jest sta­nem naj­wyż­sze­go i osta­tecz­ne­go szczę­ścia w wiecz­no­ści, któ­ra nie jest „cią­giem nastę­pu­ją­cych po sobie dni kalen­da­rzo­wych, ale czymś, co przy­po­mi­na moment osta­tecz­ne­go zaspo­ko­je­nia, w któ­rym peł­nia obej­mu­je nas, a my obej­mu­je­my peł­nię” (Spe salvi 12) bytu, praw­dy i miło­ści. Świę­ci zmie­rza­li do Boga róż­ny­mi i nie­po­wta­rzal­ny­mi dro­ga­mi. W ich gro­nie są tacy, któ­rzy przez całe życie pie­lę­gno­wa­li chrzciel­ną czy­stość sumie­nia, ale i tacy, któ­rzy naj­pierw błą­dzi­li. Ludzi o trud­nych cha­rak­te­rach, któ­rzy wie­le zła wyrzą­dzi­li swo­im bliź­nim, lecz potem się nawró­ci­li. Są bied­ni i boga­ci; żona­ci i nie­żo­na­ci; ucze­ni i anal­fa­be­ci; zna­ni świa­tu, i tych, o któ­rych ist­nie­niu nikt nie wie­dział. Są oni żywy­mi świad­ka­mi obec­no­ści Boga pośród swe­go ludu. Są ape­lem, wezwa­niem Boga skie­ro­wa­nym do świa­ta, aby się nawró­cił i wie­rzył. Przez nich prze­ma­wia do nas sam Bóg.

Frag­ment orę­dzia wygło­szo­ne­go w uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych,
Poznań, 1 XI 2016 r.