Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (44)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Mija Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia. W kate­drach i kościo­łach jubi­le­uszo­wych będzie miał miej­sce spe­cjal­ny obrzęd zamknię­cia Roku Łaski. We wszyst­kich kościo­łach para­fial­nych i rek­to­ral­nych trwa modli­twa dzięk­czyn­na za wszyst­kie łaski otrzy­ma­ne w Roku Miło­sier­dzia. Każ­da rodzi­na, każ­dy chrze­ści­ja­nin winien się włą­czyć w dzięk­czy­nie­nie za otrzy­ma­ne miło­sier­dzie od Boga i od ludzi, za doświad­cze­nie rado­ści z prze­ba­cze­nia, za pojed­na­nie w mał­żeń­stwach i rodzi­nach. Ostat­nie dni Roku Miło­sier­dzia są wezwa­niem do rachun­ku sumie­nia: czy otwar­li­śmy się na dar spo­wie­dzi, Eucha­ry­stii, czy prze­szli­śmy świa­do­mie – choć jeden raz – przez Bra­mę Miło­sier­dzia w kościo­łach jubi­le­uszo­wych? Sło­wo Boże ofia­ro­wa­ne nam na nie­dzie­lę jest świa­tłem dla mał­żeństw i rodzin: jest to sło­wo nio­są­ce pocie­chę i wzy­wa­ją­ce do reflek­sji nad prze­mi­ja­niem. Pan Jezus wzy­wa do goto­wo­ści na Jego przyj­ście, zapo­wia­da „strasz­ne zja­wi­ska i wiel­kie zna­ki na nie­bie” (Łk 21,11). „Lecz przed tym wszyst­kim pod­nio­są na was ręce i będą was prze­śla­do­wać. Wyda­dzą was do… wię­zień… Będzie to dla was spo­sob­ność do skła­da­nia świa­dec­twa” (Łk 21,12–13). Trud­ne są te sło­wa: „a wyda­wać was będą nawet rodzi­ce i bra­cia, krew­ni i przy­ja­cie­le… I z powo­du moje­go imie­nia będzie­cie w nie­na­wi­ści u wszyst­kich” (Łk 12,16–17). Są tak­że sło­wa pocie­chy i rado­ści: „Ja… dam wam wymo­wę i mądrość, któ­rej żaden z waszych prze­śla­dow­ców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprze­ci­wić” (Łk 12,15). „Przez swo­ją wytrwa­łość oca­li­cie wasze życie” (Łk 21,19). „Czło­wiek moc­ny, to oso­ba, któ­ra jest zdol­na do prze­rwa­nia łań­cu­cha nie­na­wi­ści… Ide­ałem chrze­ści­jań­skim, zwłasz­cza w rodzi­nie, jest miłość mimo wszyst­ko” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – o miło­ści w rodzi­nie”, p. 118–119).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Co może­my jesz­cze zro­bić w swo­im ser­cu, w rodzi­nie, w śro­do­wi­sku, by napra­wić to, cośmy zmar­no­wa­li w Roku Miło­sier­dzia?