Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JEZUS KRÓLEM

Chrystus Królem naszych serc i Ojczyzny Chrystus

Fot. W. Pła­ne­ta

„Chry­stus wodzem, Chry­stus Kró­lem, Chry­stus wład­cą nam” – śpie­wa­my w naszych domach i świą­ty­niach. Już nie­ba­wem, bo 19 listo­pa­da w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, w przeded­niu uro­czy­sto­ści Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, odczy­ta­ny zosta­nie akt intro­ni­za­cyj­ny. – Akt intro­ni­za­cyj­ny w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach nie będzie zwień­cze­niem, lecz począt­kiem dzie­ła intro­ni­za­cji Jezu­sa Chry­stu­sa w Pol­sce i w naro­dzie pol­skim – zapew­nia ks. bp Andrzej Cza­ja, prze­wod­ni­czą­cy Zespo­łu ds. Ruchów Intro­ni­za­cyj­nych. Na tę uro­czy­stość, któ­rą orga­ni­zu­je Epi­sko­pat Pol­ski, przy­ja­dą do łagiew­nic­kie­go wie­czer­ni­ka wier­ni z całej naszej Ojczy­zny. Wie­rzą, że wypo­wie­dzia­ny w szcze­ro­ści serc i z głę­bo­ką wia­rą, przy­nie­sie owo­ce dla Pol­ski i Kościo­ła w jak­że trud­nym cza­sie. Po wypo­wie­dze­niu aktu intro­ni­za­cji, zapew­ne z wszyst­kich ust wyrwie się pieśń:

Kró­luj nam Chry­ste, zawsze i wszę­dzie,
To nasze rycer­skie hasło.
Ono nas zawsze pro­wa­dzić będzie
I świe­cić jak słoń­ce jasno.
Naprzód prze­bo­jem mło­dzi ryce­rze,
Do wal­ki z grze­chem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukry­ty,
Z nim w bój nasz zastęp wyru­szy.
Pój­dzie­my naprzód, naprzód rado­śnie
Pod­no­sząc w górę swe czo­ła.
Przed nami życie roz­kwi­ta w wio­śnie,
Odważ­nie, bo Jezus woła.