Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLAPANA

Fot. A. Woj­nar

Treść Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana zatwier­dzi­li pol­scy bisku­pi pod­czas Zebra­nia Ple­nar­ne­go KEP w Gnieź­nie i Pozna­niu
Nie­śmier­tel­ny Kró­lu Wie­ków, Panie Jezu Chry­ste, nasz Boże i Zba­wi­cie­lu! W Roku Jubi­le­uszo­wym 1050-lecia Chrztu Pol­ski, w roku Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, oto my, Pola­cy, sta­je­my przed Tobą [wraz ze swy­mi wła­dza­mi duchow­ny­mi i świec­ki­mi], by uznać Two­je Pano­wa­nie, pod­dać się Twe­mu Pra­wu, zawie­rzyć i poświę­cić Tobie naszą Ojczy­znę i cały Naród. Wyzna­je­my wobec nie­ba i zie­mi, że Twe­go kró­lo­wa­nia nam potrze­ba. Wyzna­je­my, że Ty jeden masz do nas świę­te i nigdy nie wyga­słe pra­wa. Dla­te­go z poko­rą chy­ląc swe czo­ła przed Tobą, Kró­lem Wszech­świa­ta, uzna­je­my Twe Pano­wa­nie nad Pol­ską i całym naszym Narodem,żyjącym w Ojczyź­nie i w świe­cie.
Fot. Z. Kiresz­tu­ra

Pra­gnąc uwiel­bić maje­stat Twej potę­gi i chwa­ły, z wiel­ką wia­rą i miło­ścią woła­my: Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych ser­cach – Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych rodzi­nach – Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych para­fiach – Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych szko­łach i uczel­niach
– Kró­luj nam Chry­ste!
– W środ­kach spo­łecz­nej komu­ni­ka­cji
– Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych urzę­dach, miej­scach
pra­cy, służ­by i odpo­czyn­ku – Kró­luj nam Chry­ste!
– W naszych mia­stach i wio­skach
– Kró­luj nam Chry­ste!
– W całym Naro­dzie i Pań­stwie
Pol­skim – Kró­luj nam Chry­ste!
Bło­go­sła­wi­my Cię i dzię­ku­je­my Ci Panie Jezu Chry­ste:
– Za nie­zgłę­bio­ną Miłość Two­je­go Naj­święt­sze­go Ser­ca – Chry­ste nasz
Kró­lu, dzię­ku­je­my!
– Za łaskę Chrztu świę­te­go i przy­mie­rze z naszym Naro­dem, zawar­te przed wie­ka­mi – Chry­ste nasz Kró­lu, dzię­ku­je­my!
– Za macie­rzyń­ską i kró­lew­ską obec­ność Maryi w naszych dzie­jach – Chry­ste nasz Kró­lu, dzię­ku­je­my!
– Za Two­je wiel­kie Miło­sier­dzie oka­zy­wa­ne nam sta­le – Chry­ste nasz Kró­lu, dzię­ku­je­my!
Fot. Wiki­me­dia Com­mons

– Za Twą wier­ność mimo naszych zdrad i sła­bo­ści – Chry­ste nasz Kró­lu, dzię­ku­je­my! Świa­do­mi naszych win i znie­wag zada­nych Twe­mu Ser­cu prze­pra­sza­my za wszel­kie nasze grze­chy, a zwłasz­cza za odwra­ca­nie się od wia­ry świę­tej, za brak miło­ści wzglę­dem Cie­bie i bliź­nich. Prze­pra­sza­my Cię za naro­do­we grze­chy spo­łecz­ne, za wszel­kie wady, nało­gi i znie­wo­le­nia. Wyrze­ka­my się złe­go ducha i wszyst­kich jego spraw.
Pokor­nie pod­da­je­my się Twe­mu Pano­wa­niu i Twe­mu Pra­wu. Zobo­wią­zu­je­my się porząd­ko­wać całe nasze życie oso­bi­ste, rodzin­ne i naro­do­we według Twe­go pra­wa:
– Przy­rze­ka­my bro­nić Twej świę­tej czci, gło­sić Twą kró­lew­ską chwa­łę – Chry­ste nasz Kró­lu, przy­rze­ka­my!
– Przy­rze­ka­my peł­nić Two­ją wolę i strzec pra­wo­ści naszych sumień –
Chry­ste nasz Kró­lu, przy­rze­ka­my!
– Przy­rze­ka­my trosz­czyć się o świę­tość naszych rodzin i chrze­ści­jań­skie wycho­wa­nie dzie­ci – Chry­ste nasz Kró­lu, przy­rze­ka­my!
– Przy­rze­ka­my budo­wać Two­je kró­le­stwo i bro­nić go w naszym naro­dzie
– Chry­ste nasz Kró­lu, przy­rze­ka­my!
– Przy­rze­ka­my czyn­nie anga­żo­wać się w życie Kościo­ła i strzec jego praw – Chry­ste nasz
Kró­lu, przy­rze­ka­my!
Jedy­ny Wład­co państw, naro­dów i całe­go stwo­rze­nia, Kró­lu kró­lów i Panie panu­ją­cych! Zawie­rza­my Ci Pań­stwo Pol­skie i rzą­dzą­cych Pol­ską. Spraw, aby wszyst­kie pod­mio­ty wła­dzy spra­wo­wa­ły rzą­dy spra­wie­dli­wie i sta­no­wi­ły pra­wa zgod­ne z Pra­wa­mi Two­imi.
Chry­ste Kró­lu, z ufno­ścią zawie­rza­my Twe­mu Miło­sier­dziu wszyst­ko, co Pol­skę sta­no­wi, a zwłasz­cza tych człon­ków Naro­du, któ­rzy nie podą­ża­ją Twy­mi dro­ga­mi. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świę­te­go i wszyst­kich nas dopro­wadź do wiecz­nej jed­no­ści z Ojcem. W imię miło­ści brat­niej zawie­rza­my Tobie wszyst­kie naro­dy świa­ta, a zwłasz­cza te, któ­re sta­ły się spraw­ca­mi nasze­go pol­skie­go krzy­ża. Spraw, by roz­po­zna­ły w Tobie swe­go pra­wo­wi­te­go Pana i Kró­la i wyko­rzy­sta­ły czas dany im przez Ojca na dobro­wol­ne pod­da­nie się Two­je­mu pano­wa­niu. Panie Jezu Chry­ste, Kró­lu naszych serc, racz uczy­nić ser­ca nasze na wzór Naj­święt­sze­go Ser­ca Twe­go. Niech Twój Świę­ty Duch zstą­pi i odno­wi obli­cze zie­mi, tej zie­mi. Niech wspie­ra nas w reali­za­cji zobo­wią­zań pły­ną­cych z tego naro­do­we­go aktu, chro­ni od zła i doko­nu­je nasze­go uświę­ce­nia. W Nie­po­ka­la­nym Ser­cu Maryi skła­da­my nasze posta­no­wie­nia i zobo­wią­za­nia. Mat­czy­nej opie­ce Kró­lo­wej Pol­ski i wsta­wien­nic­twu świę­tych Patro­nów naszej Ojczy­zny wszy­scy się powie­rza­my. Kró­luj nam Chry­ste! Kró­luj w naszej Ojczyź­nie, kró­luj w każ­dym naro­dzie – na więk­szą chwa­łę Prze­naj­święt­szej Trój­cy i dla zba­wie­nia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczy­znę i świat cały
obję­ło Twe Kró­le­stwo: kró­le­stwo praw­dy i życia, kró­le­stwo świę­to­ści i łaski, kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju.

* * *

Oto Pol­ska w 1050. rocz­ni­cę swe­go Chrztu uro­czy­ście uzna­ła kró­lo­wa­nie Jezu­sa Chry­stu­sa. Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu, jak była na począt­ku, teraz i zawsze, i na wie­ki wie­ków. Amen.