Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWO BISKUPÓW

Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu i dziele intronizacji

[pul­lqu­ote]
W trak­cie roze­zna­wa­nia dążeń tzw. ruchów intro­ni­za­cyj­nych i w ramach wymia­ny myśli z ich przed­sta­wi­cie­la­mi oka­za­ło się, że wspól­ny ich cel jest zbież­ny z dąże­niem wie­lu wspól­not i sto­wa­rzy­szeń Kościo­ła w Pol­sce, m.in. śro­do­wi­ska oazo­we­go i cha­ry­zma­tycz­ne­go. Jest też u pod­staw spo­tkań mło­dzie­ży w Led­ni­cy. Ozna­cza to, że od wie­lu lat doj­rze­wa w naszym Koście­le myśl i pra­gnie­nie, aby uznać Chry­stu­sa Panem i Zba­wi­cie­lem, uznać Go Kró­lem i pod­dać się Jego Pra­wu. Dla­te­go bez obaw i z ufno­ścią wobec Ducha Świę­te­go, któ­ry prze­ma­wia wspól­nym gło­sem ludu Boże­go, zwra­ca­my się do wszyst­kich wier­nych z proś­bą o zaan­ga­żo­wa­nie się w reali­za­cję tego dzie­ła.
[/pullquote]U jego pod­staw jest pro­kla­ma­cja Jubi­le­uszo­we­go Aktu. Do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach zapra­sza­my Was wszyst­kich, tak­że wier­nych ze śro­do­wisk polo­nij­nych na całym świe­cie. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do człon­ków ruchów, wspól­not i sto­wa­rzy­szeń kościel­nych oraz do pol­skiej mło­dzie­ży. Zapra­sza­my zwłasz­cza Was, któ­rzy piel­grzy­mu­je­cie na Led­nic­kie Pola, któ­rzy bra­li­ście udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie i któ­rzy z róż­nych powo­dów zosta­li­ście w domu. Zostaw­cie „kana­pę” i rusz­cie w dro­gę, zabie­ra­jąc z sobą cały entu­zjazm wia­ry. Bądź­cie otwar­ci na proś­by i suge­stie Waszych dusz­pa­ste­rzy. Potrze­bu­je­my w Łagiew­ni­kach mło­dych siew­ców nadziei. Reali­za­cja dzie­ła intro­ni­za­cji, czy­li wywyż­sze­nia Jezu­sa w naszym życiu oso­bi­stym, rodzin­nym, kościel­nym i naro­do­wym nie będzie bowiem czymś łatwym i dla­te­go wyda­rze­nie w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia musi być jak moc­ne ude­rze­nie w dzwon, byśmy się obu­dzi­li i z rado­ścią pod­ję­li trud­ne zada­nie, prze­ko­na­ni o jego nie­odzow­no­ści. Uro­czy­stość roz­pocz­nie się 19 listo­pa­da br., o godz. 10.00. Jej kul­mi­na­cyj­nym punk­tem będzie litur­gia Mszy św. o godz. 12.00. Jubi­le­uszo­wy Akt będzie pro­kla­mo­wa­ny przed Panem Jezu­sem wysta­wio­nym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Ci z nas, któ­rzy nie wybio­rą się do Łagiew­nik, będą mogli śle­dzić to waż­ne wyda­rze­nie w mediach. Nato­miast w uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, we wszyst­kich świą­ty­niach Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce, każ­dy będzie mógł oso­bi­ście i razem z domow­ni­ka­mi, we wspól­no­cie zgro­ma­dze­nia litur­gicz­ne­go, doko­nać aktu przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana. Oczy­wi­ście owoc­ność nasze­go włą­cze­nia się w Jubi­le­uszo­wy Akt będzie zale­ża­ła od wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia swe­go wnę­trza i zaan­ga­żo­wa­nia, od obu­dze­nia naszej wia­ry. Dla­te­go trze­ba, byśmy wszy­scy od zaraz pod­ję­li trud ducho­we­go przy­go­to­wa­nia. Nie moż­na bowiem spro­wa­dzić Jubi­le­uszo­we­go Aktu tyl­ko do wypo­wie­dze­nia for­mu­ły słow­nej. Trze­ba treść Aktu poznać, w ser­cu roz­wa­żyć i przy­jąć. By zaś dobrze zaowo­co­wał w naszym życiu, nale­ży zadbać o stan łaski uświę­ca­ją­cej, a więc o ser­ce czy­ste, pojed­na­ne z Bogiem i z bliź­ni­mi. Koniecz­ny jest wysi­łek oży­wie­nia oso­bi­stej wię­zi z Jezu­sem, by mógł dzia­łać i zapro­wa­dzać Swe Kró­le­stwo w poszcze­gól­nych wymia­rach nasze­go życia. Stąd też, pierw­szym naka­zem chwi­li jest modli­twa do Ducha Świę­te­go, ponie­waż bez Jego pomo­cy nikt nie jest w sta­nie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3). Już dzi­siaj bar­dzo pro­si­my, aby pro­kla­ma­cję Jubi­le­uszo­we­go Aktu poprze­dzi­ła nowen­na, odma­wia­na w naszych świą­ty­niach, klasz­to­rach i semi­na­riach.

Frag­ment „Listu paster­skie­go Epi­sko­pa­tu Pol­ski w spra­wie Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana”