Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZEEWANGELII (23)

NIENAWIŚĆ DO PRAWDY

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Ser­ce czło­wie­ka jest albo nasta­wio­ne na praw­dę i jej umi­ło­wa­nie, albo na kłam­stwo i nie­na­wiść do praw­dy. Jezus w bar­dzo ostrych sło­wach oskar­ża żyją­cych w Jego cza­sach fary­ze­uszy: Bia­da wam, ucze­ni w Piśmie i fary­ze­usze, obłud­ni­cy! Bo budu­je­cie gro­by pro­ro­kom i zdo­bi­cie gro­bow­ce spra­wie­dli­wych, i mówi­cie: „Gdy­by­śmy żyli za cza­sów naszych przod­ków, nie byli­by­śmy ich wspól­ni­ka­mi w zabój­stwie pro­ro­ków”. Przez to sami przy­zna­je­cie, że jeste­ście potom­ka­mi tych, któ­rzy mor­do­wa­li pro­ro­ków! Dopeł­nij­cie i wy mia­ry waszych przod­ków! Węże, ple­mię żmi­jo­we, jak wy może­cie ujść potę­pie­nia w pie­kle? Dla­te­go oto Ja posy­łam do was pro­ro­ków, mędr­ców i uczo­nych. Jed­nych z nich zabi­je­cie i ukrzy­żu­je­cie; innych będzie­cie biczo­wać w swych syna­go­gach i prze­pę­dzać z mia­sta do mia­sta. Tak spad­nie na was wszyst­ka krew nie­win­na, prze­la­na na zie­mi, począw­szy od krwi Abla spra­wie­dli­we­go aż do krwi Zacha­ria­sza, syna Bara­chia­sza, któ­re­go zamor­do­wa­li­ście mię­dzy przy­byt­kiem a ołta­rzem. Zapraw­dę, powia­dam wam: Przyj­dzie to wszyst­ko na to poko­le­nie (Mt 23, 29–36). Budo­wa­nie gro­bow­ców dla ludzi spra­wie­dli­wych, któ­rzy zosta­li zamor­do­wa­ni, może być for­mą samo­uspra­wie­dli­wie­nia. Budu­ją­cy wte­dy opo­wia­da­ją się po stro­nie kato­wa­nych przez ich ojców. Usi­łu­ją w ten spo­sób zyskać pochwa­łę w oczach świad­ków, przez wzno­sze­nie gro­bow­ców, cza­sem pomni­ków, czy odsła­nia­nia tablic pamiąt­ko­wych. Jest to jeden z czę­sto sto­so­wa­nych gestów samo­uspra­wie­dli­wie­nia. Jezus takie­go gestu nie uzna­je. Budu­ją­cych pomni­ki zali­cza do tego same­go ple­mie­nia, któ­re mor­do­wa­ło spra­wie­dli­wych i zazna­cza, że wisi nad nimi wid­mo potę­pie­nia. W sło­wach Jezu­sa nie ma ani jed­ne­go gra­ma miło­sier­dzia dla zakła­ma­nych. Zba­wie­nie pole­ga na wej­ściu w świat praw­dy i jej umi­ło­wa­niu. Uspra­wie­dli­wia Bóg i tyl­ko Bóg, bo On zna ide­al­nie praw­dę o czy­nach, sło­wach, decy­zjach. Samo­uspra­wie­dli­wie­nie jest zawsze okła­my­wa­niem sie­bie i słu­cha­czy. Jezus wzy­wa do bar­dzo ostroż­ne­go podej­ścia do budu­ją­cych pomni­ki i gro­bow­ce zasłu­żo­nym, kie­dyś mor­do­wa­nym. Trze­ba umieć odpo­wie­dzieć pre­cy­zyj­nie na pyta­nie: Kto i w jakim celu budu­je? Rzecz jasna, że ludzie spra­wie­dli­wi mogą i powin­ni budo­wać pomni­ki i odsła­niać tabli­ce, by utrwa­lić pamięć
o ludziach wiel­kich. Jezus jasno zazna­cza, że kocha­ją­cy praw­dę nadal są nie­na­wi­dze­ni i nisz­cze­ni przez zakła­ma­nych, łącz­nie z wyko­na­niem na nich wyro­ków śmier­ci. Te sło­wa Jezu­sa otwie­ra­ją oczy na to, co się dzie­je. To nie tyl­ko prze­szłość. To opły­wa­ją­ca łza­mi spra­wie­dli­wych teraź­niej­szość. Aktu­al­ność Ewan­ge­lii, któ­rej nawet wie­lu współ­cze­snych ochrzczo­nych nie chce uznać. Samo­uspra­wie­dli­wie­nie to jeden z poważ­nych zaraz­ków ducha, któ­ry unie­moż­li­wia życie w praw­dzie. To jeden z wiru­sów fary­ze­izmu, tak moc­no pięt­no­wa­ne­go przez Jezu­sa.