Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NADZIEJA NA WOLNĄ POLSKĘ

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Szczę­śli­wym zbie­giem oko­licz­no­ści przy­ję­cie przez Pol­skę Chrztu i budo­wa­nie na naszych zie­miach wspól­no­ty Kościo­ła zbie­gło się z two­rze­niem pol­skiej pań­stwo­wo­ści. Razem rosła Pol­ska i Kościół w Pol­sce, dla­te­go trud­no nam dzi­siaj wyobra­zić sobie inny sce­na­riusz naszych naro­do­wych dzie­jów. Kim, jaki­mi byli­by­śmy bez Chry­stu­sa, bez Ewan­ge­lii, bez Kościo­ła? Kościół był z pol­skim naro­dem w doli i nie­do­li, w chwi­lach zwy­cięstw i prze­gra­nych, upo­ko­rzeń i trium­fu. Wie­le mogły­by o tym powie­dzieć mury Kate­dry Wawel­skiej – nie­my, ale jed­no­cze­śnie wymow­ny świa­dek naszych pol­skich dzie­jów. (…) Opatrz­ność Boża posłu­gu­je się wyda­rze­nia­mi, któ­re spra­wia­ją, że rze­czy nie­moż­li­we sta­ją moż­li­we i przy­wra­ca­ją na zie­mi spra­wie­dli­wość. Tak było w wypad­ku kon­flik­tu mię­dzy zabor­czy­mi potę­ga­mi, któ­ry dopro­wa­dził do wybu­chu pierw­szej woj­ny świa­to­wej. Dopro­wa­dzi­ło to z jed­nej stro­ny do tra­gicz­ne­go prze­le­wu krwi milio­nów nie­win­nych ludz­kich ist­nień. Dopro­wa­dzi­ło rów­nież do pod­wa­że­nia ist­nie­ją­ce­go i nie­spra­wie­dli­we­go, i – zda­wa­ło się – nie­pod­wa­żal­ne­go ukła­du poli­tycz­ne­go. W wyni­ku tych pro­ce­sów poja­wi­ła się nadzie­ja na wol­ną Pol­skę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, Kate­dra Wawel­ska, 11 XI 2016 r.