Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWARCIE ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Spo­ty­ka­my się dzi­siaj na dzięk­czyn­nej Mszy świę­tej w zna­czą­cym dla Pola­ków Dniu Nie­pod­le­gło­ści. W tym dniu wspo­mi­na­my czas, w któ­rym Pol­ska po 123 latach nie­wo­li docze­ka­ła się wol­no­ści. Czte­ry poko­le­nia na próż­no na tę chwi­lę cze­ka­ły, pią­te docze­ka­ło się. Wspo­mi­na­my dziś modli­twę i pra­cę orga­nicz­ną tam­tych poko­leń, wier­ne prze­ka­zy­wa­nie patrio­tycz­nych tra­dy­cji przez pol­skie mat­ki, wresz­cie ofia­rę krwi ojców, bez któ­rej nie było­by nie­pod­le­gło­ści. (…) Ale dzi­siaj – po ponad dwóch wie­kach od ślu­bo­wa­nia zło­żo­ne­go przez Sejm Czte­ro­let­ni – uczest­ni­czy­my tak­że w zna­mien­nym dniu otwar­ciu Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Wznie­sie­nie tej świą­ty­ni uchwa­li­li posło­wie Sej­mu Czte­ro­let­nie­go w roku 1791. Już dwa dni po ogło­sze­niu Kon­sty­tu­cji 3 maja Sejm Rzecz­po­spo­li­tej pod­jął uchwa­łę, „aby na tę pamiąt­kę kościół ex voto wszyst­kich sta­nów był wysta­wio­ny i Wyż­szej Opatrz­no­ści poświę­co­ny”. (…) Jego budo­wę wspar­ło ok. 100 tys. dar­czyń­ców z kra­ju i zagra­ni­cy. Dzię­ki wspar­ciu tego zamie­rze­nia przez Epi­sko­pat, zbiór­ki na budo­wę odby­wa­ły się – w Dniu Dzięk­czy­nie­nia – w pol­skich die­ce­zjach.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji otwar­cia Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, War­sza­wa, 11 XI 2016 r.