Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Idź­cie i gło­ście” – te sło­wa Pana Jezu­sa, wypo­wie­dzia­ne do Apo­sto­łów przed wstą­pie­niem do Ojca, stresz­cza­ją pro­gram dusz­pa­ster­ski w nowym roku litur­gicz­nym. Na proś­bę Redak­cji „Źró­dła” będę kon­ty­nu­ował roz­wa­ża­nia sku­pio­ne na powo­ła­niu mał­żeń­skim i rodzin­nym. Tak jak dotych­czas, chcę zawsze nawią­zy­wać do czy­tań nie­dziel­nych i okre­sów litur­gicz­nych. Szcze­gól­nie pra­gnę odno­sić do rodzi­ny Chry­stu­so­we: „Idź­cie i gło­ście” (por. Mt 28,19). W minio­nym roku kościel­nym nawią­zy­wa­łem do naucza­nia św. Jana Paw­ła II o rodzi­nie oraz do adhor­ta­cji Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka „O miło­ści w rodzi­nie”. Roz­po­czę­li­śmy Adwent. „Rozu­miej­cie chwi­lę obec­ną: teraz nade­szła dla was godzi­na powsta­nia ze snu” (Rz 13,11). Prze­ży­wa­li­śmy Rok Miło­sier­dzia. Pan Jezus Miło­sier­ny wciąż przy­cho­dzi z prze­ba­cze­niem i nadzie­ją. Adwent i Boże Naro­dze­nie są dla rodzi­ny szcze­gól­nym darem oraz wezwa­niem do odno­wy miło­ści i jed­no­ści, odno­wy wycho­wa­nia i posta­wy apo­stol­skiej. „Noc się posu­nę­ła, a przy­bli­żył się dzień. Odrzuć­my więc uczyn­ki ciem­no­ści, a przy­oblecz­my się w zbro­ję świa­tła! Żyj­my przy­zwo­icie jak w jasny dzień: nie … w pija­ty­kach, nie w roz­pu­ście… nie w kłót­ni i zazdro­ści” (Rz 13,12–13). To poucze­nie Apo­sto­ła Naro­dów jest pro­gra­mem dla rodzin na ten Adwent i tego­rocz­ne Boże Naro­dze­nie. „Jeśli rodzi­nie uda­je się sku­pić na Chry­stu­sie, to jed­no­czy On i rzu­ca świa­tło na całe życie rodzin­ne” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 317).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
W roz­wa­ża­niach na nie­dzie­lę pró­bu­ję podej­mo­wać róż­ne, aktu­al­ne pro­ble­my życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go, naświe­tla­jąc je nauką Pisma Świę­te­go i korzy­sta­jąc z doku­men­tów Kościo­ła oraz doświad­cze­nia dusz­pa­ster­skie­go. Zachę­cam Czy­tel­ni­ków do współ­pra­cy. Pro­szę o pomoc: przez wska­za­nie kon­kret­nych, aktu­al­nych pro­ble­mów, przez podzie­le­nie się pozy­tyw­nym doświad­cze­niem w kształ­to­wa­niu życia rodzin­ne­go w duchu Ewan­ge­lii. Pyta­nia, suge­stie, nawet krót­kie uwa­gi moż­na prze­ka­zy­wać do Redak­cji „Źró­dła” lub do mnie (Kra­ków, ul. Fran­cisz­kań­ska 3; e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl)