Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRAGNIEMY PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLAPANA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dobie­ga koń­ca Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia oraz Jubi­le­usz 1050-lecia Chrztu Pol­ski. (…) Czym się odpła­ci­my Bogu za ogrom tych i wie­lu innych łask? Co w nas i wokół nas pozo­sta­nie jako trwa­ły ślad i doj­rza­ły owoc tych ducho­wych doświad­czeń? Pra­gnie­my dziś świa­do­mie i uro­czy­ście, oso­bi­ście i zbio­ro­wo przy­jąć Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Pra­gnie­my wyra­zić Mu wdzięcz­ność za Jego nie­zmien­ną wier­ność, za miło­sier­ną miłość Jego Ser­ca. Pra­gnie­my zapro­sić Go do naszych serc i rodzin, do naszych wspól­not i śro­do­wisk. Pra­gnie­my zapro­sić Go do tego wszyst­kie­go, co Pol­skę sta­no­wi. Nie lękaj­my się takie­go aktu. Jezus Chry­stus nicze­go nam nie zabie­ra, a wszyst­ko daje. Jego pano­wa­nie niko­mu nie zagra­ża, bo wyra­ża się przez miłość, któ­ra zosta­ła ukrzy­żo­wa­na. Pra­gnie­my jed­no­cze­śnie i pokor­nie przy­rzec, że pomni naszych nie­wier­no­ści, chce­my jed­nak strzec Boże­go pra­wa, pil­no­wać naszych sumień, mieć ser­ce dla wszyst­kich potrze­bu­ją­cych naszej pomo­cy, a któ­rych Jezus nazwał swo­imi brać­mi naj­mniej­szy­mi (por. Mt 25,40).

Frag­ment wpro­wa­dze­nia do Mszy św. odpra­wio­nej w Bazy­li­ce Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, 19 XI 2016 r.