Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ROK MIŁOSIERDZIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W Roku Jubi­le­uszu pro­si­li­śmy Boga o miło­sier­dzie dla wszyst­kich ludzi, wobec wie­lo­ra­kie­go zła, jakie cią­ży nad ludz­ko­ścią i jakie jej zagra­ża. (…) W tym cza­sie byli­śmy wezwa­ni do „otwar­cia serc na tych wszyst­kich, któ­rzy żyją na naj­bar­dziej bez­na­dziej­nych pery­fe­riach egzy­sten­cjal­nych, któ­re tak czę­sto świat stwa­rza w spo­sób dra­ma­tycz­ny”. Wezwa­ni do opa­try­wa­nia ran ducho­wych oli­wą pocie­sze­nia, do lecze­nia ich soli­dar­no­ścią. Do otwar­cia oczu po to, by dostrzec bie­dę świa­ta; rany tak wie­lu bra­ci i sióstr pozba­wio­nych god­no­ści. Do prze­ła­my­wa­nia barier obo­jęt­no­ści. Mie­li­śmy prze­my­śleć uczyn­ki miło­sier­dzia wzglę­dem cia­ła i wzglę­dem ducha. Mia­ło to być spo­so­bem na obu­dze­nie nasze­go sumie­nia, czę­sto uśpio­ne­go w obli­czu dra­ma­tu ubó­stwa. Spo­so­bem na odkry­cie na nowo uczyn­ków miło­sier­dzia wzglę­dem cia­ła (…) i wzglę­dem ducha (…). Więk­szość uczyn­ków miło­sier­dzia wzglę­dem cia­ła wymie­nił Chry­stus Pan opi­su­jąc Sąd Osta­tecz­ny. (…) W sakra­men­cie pojed­na­nia Bóg prze­ba­cza grze­chy, lecz nega­tyw­ny ślad, jaki grze­chy zosta­wi­ły w naszym postę­po­wa­niu i w naszych myślach, pozo­sta­je.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej na zakoń­cze­nie Roku Miło­sier­dzia, Poznań, 13 XI 2016 r.