Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE ROKU MIŁOSIERDZIA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Żad­na sta­ty­sty­ka nie zare­je­stru­je i nie pod­su­mu­je tego, cze­go Bóg doko­nał w ludz­kich ser­cach w tym ostat­nich kil­ku­na­stu mie­sią­cach. Ilu zagu­bio­nych, zbłą­ka­nych doświad­czy­ło łaski spo­tka­nia z Bogiem żywym, prze­ba­cza­ją­cym, współ­czu­ją­cym, miło­sier­nym, wraż­li­wym na los każ­de­go czło­wie­ka, za któ­re­go Syn Boży oddał życie? Ilu wyzwo­li­ło się ze znie­wa­la­ją­cych nało­gów, uza­leż­nień, ego­istycz­nych przy­zwy­cza­jeń? Ilu powró­ci­ło do Boga, czy­li do życia według Bożych przy­ka­zań, do życia wypeł­nio­ne­go ofiar­ną pra­cą, tro­ską o rodzi­nę? Wie­le mogły­by powie­dzieć kon­fe­sjo­na­ły, w któ­rych nie prze­sta­je roz­brzmie­wać głos miło­sier­ne­go Ojca, korzy­sta­ją­ce­go z miło­sier­nej posłu­gi Kościo­ła i sza­fa­rzy sakra­men­tu pojed­na­nia. (…) Co nam pozo­sta­nie po Roku Miło­sier­dzia? Na to pyta­nie każ­dy z nas musi sobie odpo­wie­dzieć we wła­snym sumie­niu. Jeże­li w naszych rodzi­nach, wspól­no­tach i śro­do­wi­skach będzie­my bar­dziej wraż­li­wi na los naszych bli­skich, sąsia­dów i towa­rzy­szy pra­cy, jeże­li nie będzie­my pozo­sta­wać obo­jęt­ni wobec obsza­rów ubó­stwa mate­rial­ne­go i ducho­we­go, roz­cią­ga­ją­cych się wokół nas, wte­dy ten Jubi­le­usz Miło­sier­dzia zacznie wyda­wać dobre owo­ce.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji zakoń­cze­nia Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia, Kate­dra Wawel­ska, 13 XI 2016 r.