Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZUWAJCIE!

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nikt nie wie i nie będzie wie­dział, kie­dy Pan przyj­dzie (Mk 13,32), bo godzi­nę koń­ca zna tyl­ko Ojciec. Jeśli więc ktoś twier­dzi, że zna czas paru­zji, to z pew­no­ścią kła­mie, albo uległ kłam­stwu. (…) Dla­te­go ten, kto mówi, że nie wie kie­dy Pan powró­ci jest zgod­ny z nauką Ewan­ge­lii. „Nato­miast spo­śród dwóch – uczy św. Tomasz z Akwi­nu – któ­rzy mówią, że to wie­dzą, bar­dziej nie­bez­piecz­nie błą­dzi ten, kto powia­da, że już wkrót­ce przyj­dzie Chry­stus i nastą­pi koniec świa­ta. Jeśli bowiem nie sta­nie się tak, jak to zosta­ło zapo­wie­dzia­ne, ktoś może z tej oka­zji cał­ko­wi­cie zwąt­pić w Jego przyj­ście” (De poten­tia Dei, 5, 6). Pan nie wska­zał dnia Jego powro­tu, aby nikt nie przy­pusz­czał, że On – któ­re­go nie dosię­ga upływ cza­su – mógł być pod­da­ny jakie­muś prze­zna­cze­niu i godzi­nie. Pan tak postą­pił celo­wo, aby odtąd wszyst­kie poko­le­nia i wie­ki uwa­ża­ły, że Jego nadej­ście doko­na się wła­śnie w ich cza­sach. Nam wystar­czy wie­rzyć, że Chry­stus przyj­dzie nie­ba­wem („Już za krót­ką, za bar­dzo krót­ką chwi­lę przyj­dzie Ten, któ­ry ma nadejść i nie spóź­ni się” – Hbr 10,37), oraz że przyj­dzie nie­spo­dzie­wa­nie („Sami bowiem dokład­nie wie­cie, że dzień Pań­ski przyj­dzie tak, jak zło­dziej w nocy” – 1 Tes 5,2).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w I Nie­dzie­lę Adwen­tu, Poznań, 27 XI 2016 r.