Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SEKRETEM JEST CHRYSTUS

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Gdy­by­śmy ŚDM w Kra­ko­wie uzna­li tyl­ko za wiel­kie wyda­rze­nie i pięk­ne wspo­mnie­nie z prze­szło­ści, zna­czy­ło­by to, że nic nie zro­zu­mie­li­śmy z tego, co wyda­rzy­ło się w nas i mię­dzy nami. Prze­cież pod­czas Mszy św. roze­sła­nia papież Fran­ci­szek powie­dział, że Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży roz­po­czy­na­ją się dziś i trwać będą jutro w naszych domach i para­fiach, bo wła­śnie tam Jezus chce się z nami spo­ty­kać. Pod­czas nie­za­po­mnia­nych dni w Kra­ko­wie wszy­scy otrzy­ma­li­śmy bar­dzo dużo. Papież hoj­nie zasiał w nas ziar­na Dobrej Nowi­ny. Wza­jem­nie ubo­ga­ci­li­śmy się świa­dec­twem wia­ry. To wszyst­ko jest wiel­kim darem i ogrom­nym zobo­wią­za­niem. Ponad­to, przed nami Pana­ma – kolej­ny waż­ny etap w tej mię­dzy­na­ro­do­wej piel­grzym­ce mło­de­go Kościo­ła z Papie­żem. Nie zapo­mi­na­jąc o wiel­kich dzie­łach, któ­rych Bóg w nas doko­nał, patrzy­my do przo­du i idzie­my w przy­szłość. Myślę, że sekret Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży jest pro­sty: to Jezus Chry­stus, obec­ny w żywej wspól­no­cie Kościo­ła. To dzię­ki Nie­mu, a nie jakiejś wyszu­ka­nej meto­dzie czy nowo­cze­snej for­mu­le, spo­tka­nie przy­cią­ga­ją mło­dych jak magnes.

Frag­ment wywia­du dla KAI, 29 XI 2016 r.