Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBAMISYJNEGO NAWRÓCENIA”!

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Świę­ty nie­po­kój misyj­ny winien ani­mo­wać wszyst­kich ochrzczo­nych. Nie może być dla nas rze­czą obo­jęt­ną, że tak wie­le ludzi żyje na pusty­ni ducho­wej. „Jest dziś tak wie­le rodza­jów pustyń: pusty­nia ubó­stwa, pusty­nia gło­du i pra­gnie­nia, pusty­nia porzu­ce­nia, samot­no­ści i zra­nio­nej miło­ści. Jest to pusty­nia życia z dala od Boga. Jest to odda­le­nie dusz, któ­re żyją bez świa­do­mo­ści swo­jej ludz­kiej god­no­ści na dro­dze ich wła­sne­go byto­wa­nia. Cią­gle przy­by­wa zewnętrz­nych pustyń w naszym świe­cie, ponie­waż coraz licz­niej­sze są pusty­nie wewnętrz­ne. Tak­że skar­by zie­mi nie są cią­gle do dys­po­zy­cji budo­wa­nia ogro­du Boże­go, w któ­rym wszy­scy mogli­by żyć, ale słu­żą siłom dal­szej destruk­cji. Kościół, w któ­rym wszy­scy mogli­by żyć wspól­nie, wyma­ga, by Paste­rze obo­wiąz­ko­wo, tak jak Chry­stus, uda­li się w dro­gę, by wypro­wa­dzić ludzi poza te pusty­nie, do miej­sca, gdzie jest życie, do przy­jaź­ni z Synem Bożym, i pro­wa­dzi­li zawsze do Tego, któ­ry daje Życie i daje je w obfi­to­ści” (Bene­dykt XVI). (…) Niech dzi­siej­szy jubi­le­usz utwier­dzi nas w prze­ko­na­niu, że nam wszyst­kim potrze­ba „misyj­ne­go nawró­ce­nia”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji jubi­le­uszu 100-lecia Papie­skiej Unii Misyj­nej, Jasna Góra, 3 XII 2016 r.