Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Kil­ka dni przed Bożym Naro­dze­niem czy­ta­my Ewan­ge­lię według św. Mate­usza: „Z naro­dze­niem Jezu­sa Chry­stu­sa było tak. Po zaślu­bi­nach Mat­ki Jego, Maryi, z Józe­fem, wpierw nim zamiesz­ka­li razem, zna­la­zła się brze­mien­ną za spra­wą Ducha Świę­te­go” (Mt 1,18). Józef nie rozu­mie­jąc sytu­acji, w jakiej się zna­lazł, „zamie­rzał odda­lić Ją pota­jem­nie” (Mt 1,19). Wie­le razy w życiu, tak­że w rodzi­nie, nie wie­my, jak postą­pić. Józef przy­jął radę anio­ła: „Józe­fie… nie bój się wziąć do sie­bie Maryi, twej Mał­żon­ki; albo­wiem z Ducha Świę­te­go jest to, co się w Niej poczę­ło” (Mt 1,20). Józef posłu­chał rady anio­ła. Wie­dział, że przez anio­ła prze­ma­wia Bóg: „wziął swo­ją Mał­żon­kę do sie­bie” (Mt 1,24). Czę­sto nasze reak­cje, sło­wa czy decy­zje, są wyni­kiem chwi­lo­we­go prze­ży­cia: poczu­cie upo­ko­rze­nia, zra­nio­na ambi­cja, chęć zemsty. A potrzeb­ne jest uspo­ko­je­nie, wyja­śnie­nie, a nade wszyst­ko odda­nie sie­bie, dru­gie­go i sytu­acji Bogu. Ileż dobre­go czy­ni wte­dy wspól­ny wie­czor­ny pacierz. Prze­ży­cie Świąt Boże­go Naro­dze­nia, wie­cze­rza i opła­tek, są wiel­kim darem dla rodzi­ny, szan­są, by prze­ba­czyć, prze­pro­sić, obu­dzić w ser­cu to, co dobre i pięk­ne, co łączy, co trze­ba odno­wić. Św. Paweł pisze: „Przez Nie­go otrzy­ma­li­śmy łaskę i urząd apo­stol­ski, aby ku chwa­le Jego imie­nia pozy­ski­wać wszyst­kich pogan dla posłu­szeń­stwa wie­rze. Wśród nich jeste­ście i wy powo­ła­ni przez Jezu­sa Chry­stu­sa” (Rz 1,5–6). Prze­ży­wa­nie Świąt może pomóc mał­żon­kom na nowo przy­jąć dar męża, żony, dzie­ci, na nowo: dar sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, dar „urzę­du apo­stol­skie­go” – to okre­śle­nie odno­si się do kapła­nów, ale przy­po­mi­na świec­kim o powo­ła­niu do apo­stol­stwa. „Sakra­ment mał­żeń­stwa nie jest umo­wą spo­łecz­ną, pustym rytu­ałem lub jedy­nie zewnętrz­nym zna­kiem zarę­czyn. Sakra­ment jest darem dla uświę­ce­nia i zba­wie­nia mał­żon­ków… obra­zem same­go sto­sun­ku Chry­stu­sa do Kościo­ła” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adhor­ta­cja Amo­ris laeti­tia – „O miło­ści w rodzi­nie”, p. 72).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Co mogę uczy­nić przed Świę­ta­mi i w cza­sie Świąt, aby roz­wią­zać napię­cia w rodzi­nie, umoc­nić miłość, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go?