Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WITAMY NOWEGO ARCYPASTERZA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Przy­szedł czas na zmia­nę. Wita­my w naszej Archi­die­ce­zji nowe­go Arcy­pa­ste­rza – Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Zapew­nia­my go o odda­niu całe­go pre­zbi­te­rium i ludu Boże­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Modli­my się o Boże bło­go­sła­wień­stwo w nowej misji, powie­rzo­nej mu przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Powie­rza­my nasze modli­twy wsta­wien­nic­twu licz­nych kra­kow­skich Świę­tych, a wśród nich św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, oraz św. Papie­ża Jana Paw­ła II. (…) Już dzi­siaj chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim współ­pra­cow­ni­kom, zwłasz­cza księ­żom bisku­pom i pra­cow­ni­kom Kurii Metro­po­li­tal­nej. Wyra­zy ogrom­nej wdzięcz­no­ści kie­ru­ję do umi­ło­wa­nej Archi­die­ce­zji. Dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie i życz­li­we wspie­ra­nie mnie we wszyst­kich poczy­na­niach dusz­pa­ster­skich. Wspól­nie prze­ży­li­śmy wie­le waż­nych wyda­rzeń, któ­re zapi­sa­ły się na sta­łe w histo­rii Kościo­ła Kra­kow­skie­go. Wszyst­ko i wszyst­kich zawie­rzam Mat­ce Bożej, któ­rej uro­czy­stość dziś obcho­dzi­my. Świę­te­go Jana Paw­ła II pro­szę, aby ota­czał opie­ką naszą Archi­die­ce­zję.

Frag­ment oświad­cze­nia, 8 XII 2016 r.