Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OTWARTOŚĆ NA ZNAKI CZASU!

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podob­no przed II woj­ną świa­to­wą pyta­no Księ­dza Pry­ma­sa Augu­sta Hlon­da, dla­cze­go w Pol­sce tak licz­nie ludzie cho­dzą do kościo­ła na nie­dziel­ne Msze świę­te. Miał odpo­wie­dzieć: „Bo bije­my w dzwo­ny”. Dobrze wie­my, że dzi­siaj nie wystar­czy bić w dzwo­ny. Wszy­scy potrze­bu­je­my – jak uczy Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek – nawró­ce­nia dusz­pa­ster­skie­go. Nie cho­dzi przy tym o zmia­ny dla zmian, o burze­nie tego, co jest naszym dobrym doświad­cze­niem. Idzie raczej o otwar­tość na zna­ki cza­su, na wyzwa­nia obec­ne­go cza­su, na nowe meto­dy dusz­pa­ster­skie. Idzie o to, aby­śmy umac­nia­jąc tych, któ­rzy trwa­ją w Koście­le, nie popa­dli w cia­sno­tę dusz­pa­ster­ską. Aby spro­stać współ­cze­snym wyzwa­niom, Kościół nie może – zda­niem papie­ża Fran­cisz­ka – ogra­ni­czyć swej dzia­łal­no­ści do kon­ser­wo­wa­nia wia­ry swo­ich wier­nych, lecz przede wszyst­kim musi oży­wić, zdy­na­mi­zo­wać i pogłę­bić swo­ją misję. Z tym zwią­za­ny jest apel o prze­ła­ma­nie bier­no­ści i wyj­ście poza mury kościo­łów (jakąś for­mą nasze­go wyj­ścia na pery­fe­rie jest kolę­da); refor­mo­wa­nie struk­tur, któ­re osła­bia­ją misyj­ność Kościo­ła, tro­skę o ludzi ubo­gich, będą­cych przed­mio­tem wyzy­sku i zepchnię­tych na mar­gi­nes.

Frag­ment Listu do kapła­nów na Adwent 2016, 8 XII 2016 r.