Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Iz 62,11–12; Tt 3,4–7; Łk 2,15–20

PASTERZE ZNALEŹLI MARYJĘ, JÓZEFA I NIEMOWLĘ

Gdy anio­ło­wie ode­szli od nich do nie­ba, paste­rze mówi­li nawza­jem do sie­bie: Pójdź­my do Betle­jem i zobacz­my, co się tam zda­rzy­ło i o czym nam Pan oznaj­mił.
Uda­li się też z pośpie­chem i zna­leź­li Mary­ję, Józe­fa i Nie­mow­lę, leżą­ce w żło­bie. Gdy Je ujrze­li, opo­wie­dzie­li o tym, co im zosta­ło obja­wio­ne o tym Dzie­cię­ciu.
A wszy­scy, któ­rzy to sły­sze­li, dzi­wi­li się temu, co im paste­rze opo­wia­da­li.
Lecz Mary­ja zacho­wy­wa­ła wszyst­kie te spra­wy i roz­wa­ża­ła je w swo­im ser­cu.
A paste­rze wró­ci­li, wiel­biąc i wysła­wia­jąc Boga za wszyst­ko, co sły­sze­li i widzie­li, jak im to było powie­dzia­ne.
ROZWAŻANIE
Paste­rze spo­ty­ka­ją Dzie­cię Jezus, gdy zgod­nie ze sło­wa­mi anio­łów uda­li się do Betle­jem. Kon­takt z nowo naro­dzo­nym Panem jest dla nich auten­tycz­nym doświad­cze­niem wia­ry – doświad­cze­niem, któ­re zmie­nia wszyst­ko. Zapa­da tak głę­bo­ko w ser­ce, że nie moż­na o tym zapo­mnieć. A nawet wię­cej, w ser­cu poja­wia się jakieś przy­na­gle­nie, by o swo­im doświad­cze­niu mówić innym. Na tym pole­ga dyna­mi­ka praw­dzi­wej wia­ry. Radu­jąc się wia­rą, nie potra­fi­my już zatrzy­mać jej tyl­ko dla sie­bie. Mamy odwa­gę mówić o niej otwar­cie. Ta posta­wa jest dziś szcze­gól­nie potrzeb­na. Gdy kli­mat Świąt czę­sto ogra­ni­cza się do cho­in­ki, zaku­pów, imprez pro­mo­cyj­nych i pre­zen­tów, to wska­za­nie na obec­ność Dzie­cię­cia jest koniecz­no­ścią i coraz bar­dziej wyma­ga odwa­gi. A bez niej nie ma auten­tycz­nej wia­ry.

(rs)