Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

RADOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 14 grud­nia br.


Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Przy­bli­ża­my się do Boże­go Naro­dze­nia, a pro­rok Iza­jasz ponow­nie poma­ga nam otwo­rzyć się na nadzie­ję, przez przy­ję­cie Dobrej Nowi­ny o przyj­ściu zba­wie­nia. (…) Bóg nie porzu­cił swo­je­go ludu i nie pozwo­lił poko­nać się złu, bo On jest wier­ny, a Jego łaska jest więk­sza niż grzech. (…) Ta praw­da, że Bóg poko­nu­je grzech zna­czy, że „Bóg kró­lu­je” – są to sło­wa wia­ry w Pana, któ­re­go moc pochy­la się nad ludz­ko­ścią, Bóg pochy­la się nad ludz­ko­ścią, uni­ża się, by obda­rzać miło­sier­dziem i wyzwo­lić czło­wie­ka od tego, co oszpe­ca w nim pięk­ny obraz Boga. A speł­nie­niem wiel­kiej miło­ści będzie wła­śnie kró­le­stwo usta­no­wio­ne przez Jezu­sa, to kró­le­stwo prze­ba­cze­nia i poko­ju, któ­re świę­tu­je­my wraz z Bożym Naro­dze­niem, a któ­re wypeł­nia się osta­tecz­nie w Zmar­twych­wsta­niu Pań­skim. Naj­pięk­niej­szą rado­ścią Boże­go Naro­dze­nia jest radość wewnętrz­na, radość poko­ju: Pan zma­zał moje grze­chy, Pan mi prze­ba­czył, Pan uli­to­wał się nade mną, przy­szedł, aby mnie zba­wić: oto radość Boże­go Naro­dze­nia. (…) Trze­ba otwo­rzyć nasze ser­ca, bo Boże Naro­dze­nie jest cza­sem na otwar­cie ser­ca, trze­ba zatem otwo­rzyć ser­ce na tak wiel­ką małość obec­ną w tym Dzie­ciąt­ku i tak wiel­ki obec­ny tam cud. Jest to cud Boże­go Naro­dze­nia, na któ­re przy­go­to­wu­je­my się z nadzie­ją, w obec­nym okre­sie Adwen­tu. To cud Boga Dzie­ciąt­ka, Boga ubo­gie­go, Boga sła­be­go, Boga, któ­ry porzu­ca swo­ją wiel­kość aby stać się bli­skim wobec każ­de­go z nas.

Jego Eks­ce­len­cja Metro­po­li­ta Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski
Z oka­zji wybo­ru Waszej Eks­ce­len­cji na urząd Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje i życze­nia bło­go­sła­wień­stwa Boże­go oraz nie­usta­ją­cej opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej i wsta­wien­nic­twa Świę­tych Patro­nów naszej Archi­die­ce­zji. Niech Duch Świę­ty pro­wa­dzi Księ­dza Arcy­bi­sku­pa w uka­zy­wa­niu wiel­kich dzieł Boga i dopo­ma­ga w sze­rze­niu kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go. Z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia życzy­my rado­ści i sił ducho­wych na każ­dy dzień Nowe­go 2017 Roku. Szczęść Boże!
Redak­cja TRK „Źró­dło”