Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

W CENTRUM JEST JEZUS CHRYSTUS

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Tysiąc pięć­dzie­siąt lat temu świa­tło, któ­re roz­bły­sło pod­czas nocy betle­jem­skiej, roz­ja­śni­ło nie­bo nad naszą pol­ską zie­mią, i nie­prze­rwa­nie je roz­ja­śnia. W tym cza­sie jako naród prze­ży­li­śmy wie­le chwil męki i chwa­ły, zwy­cięstw i pora­żek, zagro­żeń i nadziei, ale nigdy nie zabra­kło nam obec­no­ści Jezu­sa Chry­stu­sa we wszyst­kich naszych oso­bi­stych i zbio­ro­wych doświad­cze­niach. Jak przy­po­mniał nam Jan Paweł II już pod­czas pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny, to „Kościół przy­niósł Pol­sce Chry­stu­sa – to zna­czy klucz do zro­zu­mie­nia tej wiel­kiej i pod­sta­wo­wej rze­czy­wi­sto­ści, jaką jest czło­wiek”. (…) Niech te sło­wa towa­rzy­szą nam w tych dniach, w któ­rych kon­tem­plu­je­my Boże Dzie­cię, a tak­że w następ­nych mie­sią­cach, w któ­rych będzie­my wspo­mi­nać Chrzest Pol­ski, a tak­że przy­go­to­wy­wać się do wiel­kie­go wyda­rze­nia wia­ry, jakim będzie Świa­to­wy  Dzień Mło­dzie­ży. W cen­trum tych wszyst­kich wyda­rzeń i w cen­trum całych dzie­jów świa­ta był zawsze i jest Jezus Chry­stus. Niech On tak­że będzie zawsze w cen­trum nasze­go życia oso­bi­ste­go i i spo­łecz­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Boże Naro­dze­nie, Kate­dra Wawel­ska, 25 XII 2015 r.