Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Brata Alberta

BYĆ JAK BRAT ALBERT

25 grud­nia 2016 roku obcho­dzi­li­śmy set­ną rocz­ni­cę śmier­ci św. Bra­ta Alber­ta. Z tej oka­zji Sejm RP usta­no­wił 2017 Rokiem Świę­te­go Bra­ta Alber­ta. W spe­cjal­nej uchwa­le napi­sa­no: „Jego wiel­ki talent oraz poświę­ce­nie dla dru­gie­go czło­wie­ka przy­czy­ni­ły się do utrwa­le­nia wśród Pola­ków naj­waż­niej­szych postaw spo­łecz­nych oraz dały im nadzie­ję na nie­pod­le­głość i spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną na kolej­ne dzie­się­cio­le­cia”.

Św. Brat Albert przed przy­tu­li­skiem, mal. Marian Szczu­row­ski (Fot. archi­wum s. alber­ty­nek)

Czas upły­wa, a my wciąż pamię­ta­my o tym wiel­kim Pola­ku. War­to jed­nak w tym roku w spo­sób szcze­gól­ny zwró­cić uwa­gę na jego życie i dzie­ło. Jego prze­sła­nie, czło­wie­ka miło­sier­dzia, jest wciąż aktu­al­ne. Ludzi bied­nych, ubo­gich, cho­rych i potrze­bu­ją­cych wciąż mamy wokół sie­bie. Oni potrze­bu­ją nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia, tego byśmy byli „dobrzy jak chleb”. O to nie tak daw­no pro­sił nas w cza­sie audien­cji Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek. Papież zachę­cił Pola­ków, by jak św. Albert Chmie­low­ski słu­ży­li potrze­bu­ją­cym. Powie­dział: „Witam przy­by­łych na audien­cję piel­grzy­mów pol­skich. Dzi­siaj przy­pa­da wspo­mnie­nie świę­te­go Bra­ta Alber­ta Chmie­low­skie­go. Pamię­ta­jąc o jego poświę­ce­niu na rzecz bied­nych, bez­dom­nych, nie­ule­czal­nie cho­rych, jak on otwórz­my ser­ca na potrze­by naszych bra­ci naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych pomo­cy. Uczmy się od nie­go, jak słu­żyć Chry­stu­so­wi w ubo­gich, jak być dobrym dla innych jak chleb. Naśla­duj­my go w dąże­niu do świę­to­ści”.