Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Brata Alberta

Kalendarium Życia Św. Brata Alberta

20.08.1845 – w Igo­ło­mi koło K rako­wa na świat przy­cho­dzi Adam Chmie­low­ski.
26.08.1845 – chrzest z wody Ada­ma w Igo­ło­mi.
17.06.1847 – dopeł­nie­nie cere­mo­nii Chrztu świę­te­go w koście­le Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w War­sza­wie.
1853 – pierw­sza spo­wiedź i Pierw­sza Komu­nia świę­ta.
25.08.1853 – Adam zosta­je pół­sie­ro­tą – umie­ra mu ojciec, Woj­ciech Chmie­low­ski.
1855/56 – Adam zosta­je kade­tem w szko­le w Peters­bur­gu.
1856–1862 – nauka w Gim­na­zjum Real­nym w War­sza­wie.
28.08.1859 – pięt­na­sto­let­ni Adam Chmie­low­ski zosta­je sie­ro­tą – umie­ra jego mat­ka, Józe­fa z Borzy­sław­skich Chmie­low­ska.
1862–1863 – Adam Chmie­low­ski podej­mu­je stu­dia w Insty­tu­cie Poli­tech­nicz­nym i Rol­ni­czo-Leśnym w Puła­wach.
22/23.01.1863 – Adam przy­łą­cza się do Powsta­nia Stycz­nio­we­go.
30.09.1863 – Adam zosta­je cięż­ko ran­ny w Bitwie pod Meł­cho­wem.
1.10.1863 – ampu­ta­cja nogi.
1864/65 – pobyt w Pary­żu.
1865/66 – stu­dia w Kla­sie Rysun­ków w War­sza­wie.
1866/67 – stu­dia inży­nier­skie w Gan­da­wie.
1868/69 – pobyt w Pary­żu.
1870–74 – stu­dia na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Mona­chium.
1875–77 – dzia­łal­ność arty­stycz­na w War­sza­wie.
1879 – Adam Chmie­low­ski zaczy­na malo­wać obraz „Ecce Homo”.
24.09.1880 – wstą­pie­nie do Zako­nu Ojców Jezu­itów w Sta­rej Wsi.
5.04.1881 – opusz­cze­nie Zako­nu Jezu­itów z powo­du cho­ro­by i pod­ję­cie lecze­nia.
1882–1884 – w Kudryń­cach, gdzie zamiesz­ku­je u swo­je­go bra­ta Sta­ni­sła­wa, Adam Chmie­low­ski malu­je wie­le pej­za­ży podol­skich. Wte­dy też, po zapo­zna­niu się z posta­cią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, zosta­je człon­kiem III Zako­nu Fran­cisz­kań­skie­go.
Jesień 1884 – Adam Chmie­low­ski zosta­je wyda­lo­ny z gra­nic zabo­ru rosyj­skie­go przez wła­dze car­skie pod groź­bą zsył­ki na Sybir. Wyjeż­dża do Kra­ko­wa, a tam sty­ka się ze zbio­ro­wi­skiem naj­więk­szej nędzy.
25.08.1887 – obłó­czy­ny w kapli­cy Lore­tań­skiej u Ojców Kapu­cy­nów w Kra­ko­wie. Adam Chmie­low­ski sta­je się Bra­tem Alber­tem. To daje począ­tek Zgro­ma­dze­niu Bra­ci Posłu­gu­ją­cych Ubo­gim, zwa­nych póź­niej Alber­ty­na­mi.
25.08.1888 – pierw­sze ślu­by zakon­ne.
1888 – Brat Albert prze­kształ­ca „Ogrze­wal­nię miej­ską” na Kazi­mie­rzu w Kra­ko­wie na „Przy­tu­li­sko”. W kolej­nych latach zakła­da podob­ne przy­tu­li­ska w innych mia­stach, jak: Lwów, Sokal, Prze­myśl, Sta­ni­sła­wów, Jaro­sław, Tar­nów, Kiel­ce.
20.06.1889 – uro­czy­stość Boże­go Cia­ła – pierw­sze spo­tka­nie Bra­ta Alber­ta z przy­szły­mi alber­tyn­ka­mi: Anną Lubań­ską i Marią Silu­kow­ską.
15.01.1891 – obłó­czy­ny pierw­szych sied­miu alber­ty­nek w kapli­cy bisku­pa kra­kow­skie­go. To daje począ­tek Zgro­ma­dze­niu Sióstr Alber­ty­nek Posłu­gu­ją­cych Ubo­gim.
13.08.1896 – przy­ję­cie do Zgro­ma­dze­nia Marii Jabłoń­skiej, póź­niej­szej bł. Sio­stry Ber­nar­dy­ny.
1898 – budo­wa pustel­ni na Kala­tów­kach w Zako­pa­nem.
25.12.1916 – śmierć Bra­ta Alber­ta w Kra­ko­wie, przy ul. Kra­kow­skiej 43.
28.12.1916 – pogrzeb Bra­ta Alber­ta na Cmen­ta­rzu Rako­wic­kim w Kra­ko­wie.
15.09.1932 – pierw­sza eks­hu­ma­cja zwłok Bra­ta Alber­ta.
5.11.1934 – roz­po­czę­cie prac przy­go­to­waw­czych do pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go Bra­ta Alber­ta.
11.11.1938 – pre­zy­dent RP Igna­cy Mościc­ki nada­je pośmiert­nie Bra­tu Alber­to­wi Wiel­ką Wstę­gę Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, za wybit­ne zasłu­gi w dzia­łal­no­ści nie­pod­le­gło­ścio­wej i na polu pra­cy spo­łecz­nej.
23.12.1946 – wzno­wie­nie pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go w Kra­ko­wie przez ks. kard. Ada­ma Ste­fa­na Sapie­hę.
31.05.1949 – dru­ga eks­hu­ma­cja i prze­nie­sie­nie zwłok Bra­ta Alber­ta do kryp­ty w koście­le Ojców Kar­me­li­tów w Kra­ko­wie, ul. Rako­wic­ka 18.
8.02.1950 – zamknię­cie Pro­ce­su Infor­ma­cyj­ne­go.
20.01.1977 – ogło­sze­nie Dekre­tu o hero­icz­no­ści cnót Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Bra­ta Alber­ta przez Ojca Świę­te­go Paw­ła VI.
22.06.1983 – beaty­fi­ka­cja Bra­ta Alber­ta w Kra­ko­wie na Bło­niach przez Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II.
25.06.1983 – prze­wie­zie­nie reli­kwii Bło­go­sła­wio­ne­go z kościo­ła Ojców Kar­me­li­tów Bosych do Domu Gene­ral­ne­go Sióstr Alber­ty­nek w Kra­ko­wie, ul. Woro­ni­cza 10.
30.06.1985 – uro­czy­ste prze­nie­sie­nie reli­kwii bł. Bra­ta Alber­ta do nowo wybu­do­wa­ne­go kościo­ła Ecce Homo, gdzie pozo­sta­ły na sta­łe.
12.11.1989 – kano­ni­za­cja bł. Bra­ta Alber­ta w Rzy­mie przez Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II.

opr. na pod­sta­wie www.albertynki.pl