Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok św. Brata Alberta

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 czerw­ca 2016 roku w spra­wie usta­no­wie­nia roku 2017 Rokiem Ada­ma Chmie­low­skie­go i bło­go­sła­wio­ne­go Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go


W roku 2016 przy­pa­da 100. rocz­ni­ca śmier­ci Ada­ma Chmie­low­skie­go – Świę­te­go Bra­ta Alber­ta. W 2017 roku mija 130 lat od przy­wdzia­nia przez nie­go habi­tu. Jego wiel­ki talent oraz poświę­ce­nie dla dru­gie­go czło­wie­ka przy­czy­ni­ły się do utrwa­le­nia wśród Pola­ków naj­waż­niej­szych postaw spo­łecz­nych oraz dały im nadzie­ję na nie­pod­le­głość i spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną na kolej­ne dzie­się­cio­le­cia. W roku 2016 przy­pa­da rów­nież 100. rocz­ni­ca śmier­ci bło­go­sła­wio­ne­go Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, kapu­cy­na, któ­ry cały swo­im życiem dowiódł, że war­to­ści któ­ry­mi się kie­ro­wał i dzia­ła­nia, jakie podej­mo­wał słu­żyć mia­ły dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, a zwłasz­cza temu naj­bied­niej­sze­mu, naj­bar­dziej potrze­bu­ją­ce­mu – jego roz­wo­jo­wi zarów­no ducho­we­mu, jak i spo­łecz­ne­mu. Roz­wo­jo­wi tak istot­ne­mu, zwłasz­cza w trud­nych latach nie­wo­li naro­do­wej i nie­zbęd­ne­mu dla pod­trzy­ma­nia, za wszel­ką cenę, pol­skiej wspól­no­ty naro­do­wej, zarów­no w sfe­rze ducho­wej, jak i mate­rial­nej. Pod­kre­śla­jąc wybit­ne zasłu­gi Ada­ma Chmie­low­skie­go – Świę­te­go Bra­ta Alber­ta oraz bło­go­sła­wio­ne­go Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go w dzia­łal­no­ści nie­pod­le­gło­ścio­wej oraz na polu pra­cy spo­łecz­nej i arty­stycz­nej, Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, prze­ko­na­ny o szcze­gól­nym zna­cze­niu ich dorob­ku dla dzie­dzic­twa naro­do­we­go, usta­na­wia rok 2017 Rokiem Ada­ma Chmie­low­skie­go – Świę­te­go Bra­ta Alber­ta oraz bło­go­sła­wio­ne­go Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go.

MARSZAŁEK SEJMU
Marek Kuch­ciń­ski