Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WSZECHMOCNY BÓG PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dziś, peł­ni zadu­my i wdzięcz­no­ści, prze­no­si­my się myślą i ser­cem do Betle­jem, gdzie dwa tysią­ce lat temu nie­bo zstą­pi­ło na zie­mię. Piel­grzy­mu­je­my ducho­wo do miej­sca, gdzie naro­dzo­ne i owi­nię­te w pie­lusz­ki Dzie­cię poło­żo­no w żło­bie, bo dla Nie­go i Jego naj­bliż­szych nie było miej­sca w gospo­dzie. Sta­je­my razem z ubo­gi­mi paste­rza­mi, wpa­tru­jąc się w Nowo­na­ro­dzo­ne­go – Pana wszech­świa­ta i Zba­wi­cie­la. Patrzy­my na Mary­ję i Józe­fa. Kon­tem­plu­je­my tę nie­zwy­kłą sce­nę. Ogar­nia nas zdu­mie­nie. Co za kon­trast, nie mają­cy wie­le wspól­ne­go z ludz­kim spo­so­bem poj­mo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści! Widzi­my bez­bron­ne Dzie­cię, potrze­bu­ją­ce – jak każ­de dziec­ko – ludz­kiej pomo­cy, któ­re przy­szło na świat w krań­co­wym ubó­stwie. Tym­cza­sem o Nim pisał autor Listu do Hebraj­czy­ków, że przez Nie­go został stwo­rzo­ny wszech­świat, że jest On odbla­skiem Bożej chwa­ły i odbi­ciem isto­ty Boga, pod­trzy­mu­ją­cym „wszyst­ko sło­wem swej potę­gi”, i że po doko­na­niu dzie­ła zba­wie­nia „zasiadł po pra­wi­cy Maje­sta­tu na wyso­ko­ściach” (por. Hbr 1,1–6). A jed­nak wszech­moc­ny Bóg przy­szedł na zie­mię w tak nie­po­zor­nym zna­ku, pośród noc­nej ciszy, na pery­fe­riach świa­ta.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Boże Naro­dze­nie, Kate­dra Wawel­ska, 25 XII 2016 r.