Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam początek działalności publicznej Pana Jezusa. Jan Chrzciciel przygotowywał naród izraelski na przyjście Mesjasza. Wzywał do nawrócenia i pokuty. Nawiązywał do słów Izajasza: „Prostujcie ścieżki dla Pana”. Znakiem przyjęcia wezwania Jezusa do poprawy życia był chrzest w Jordanie. „Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego” (Mt 3,13). Jan się wzbraniał: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie” (Mt 3,14). Po słowach Pana Jezusa: „Godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, Jan ustąpił i udzielił chrztu Panu Jezusowi. Przez ten znak pokuty Pan Jezus stanął po stronie grzesznych ludzi przed Ojcem. W czasie chrztu Pana Jezusa objawiona została tajemnica Trójcy Świętej: „Otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego” (Mt 3,16). Ojciec z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Chrzest w Jordanie był zapowiedzią chrztu sakramentalnego ustanowionego przez Zmartwychwstałego Pana, gdy odchodził do nieba: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). W święto Chrztu Pańskiego czytany jest fragment proroctwa Izajasza. Te słowa Proroka odnoszą się do przyszłego Mesjasza, ale także do wszystkich uczniów Chrystusa. Mesjasz będzie pokornym sługą: „nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi notka o nikłym płomyku” (Iz 42,3–4). On, Mesjasz, z mocą ogłosi Prawa, będzie światłością dla narodów, otworzy oczy niewidomym, jeńcom i więźniom da wolność (por. Iz 42,6–7). Droga, którą wskazuje Izajasz, jest powołaniem każdego ochrzczonego. Jest to zadanie dla małżeństw i rodzin, których łączy, na fundamencie Chrztu, Sakrament małżeństwa i łaska rodzicielstwa. „Wzajemny dar, konstytutywny dla sakramentalnego małżeństwa, jest zakorzeniony w łasce chrztu ustanawiającego fundamentalne przymierze każdej osoby z Chrystusem w Kościele” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 73).
Propozycja postanowienia
Pamiętajmy nie tylko o urodzinach i imieninach, ale także o rocznicy Chrztu (swojego Chrztu i członków rodziny). Niech to będzie dzień modlitwy, a może – dzień odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.